Παράταση κυκλοφορικών ρυθμίσεων για την κατασκευή κόμβου επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου

Φωτογραφία: MagicFocus

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις των αρθ.52 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

β) Την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

γ)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».

δ) Το άρθρ. 420 του Π.Κ.

ε)Το υπ’ αριθμ. 93948/9152 από 24/06/2019 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών Έργων Ηπείρου/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

στ) Η από 21/06/2019 σύμβαση κατασκευής έργου της Δ-νσης τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

ζ) Τεχνική Έκθεση σήμανσης και ασφάλειας της κατασκευάστριας εταιρείας ‘’ΚΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. – ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ’’.

η)Την υπ’ αριθμ. 2514/1/28-α’ από 27/06/2019 Απόφαση Δ.Α. Πρέβεζας.

θ) Την υπ’ αριθμ. 2514/1/28-δ’ από 29/11/2019 Απόφαση Δ.Α. Πρέβεζας(παράταση).

ι) Το υπ’ αριθμ. 194889/18956 από 12/12/2019 έγγραφο της Δ-νσης Τεχνικών Έργων Ηπείρου/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

κ) Την υπ’ αριθμ.2514/1/250-δ από 16/12/2019 αναφορά του Τ.Τ. Πρέβεζας, με θετική εισήγηση.

λ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά την διάρκεια παράτασης των εργασιών,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

1. Την παράταση ρύθμισης της κυκλοφορίας για την κατασκευή κόμβου επί της Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στη διακλάδωση Βράχου, για την πραγματοποίηση εργασιών ολοκλήρωσης κατασκευής ισόπεδου κόμβου της εν λόγω Εθνικής Οδού με την Δημοτική Οδό προ της παραλία του Βράχου, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και ως αυτή ίσχυε με την τοποθέτησης πινακίδων στην ανωτέρω (στ) Απόφασή μας. – Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ορίζεται έως και 29/02/2020.

2. Επισημαίνεται ότι η κατασκευάστρια εταιρεία ‘’ΚΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. –ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ’’, έχει την ευθύνη και οφείλει, σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την τεχνική έκθεση σήμανσης – ασφάλειας, που μας υποβλήθηκε, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες, καθώς και να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση γενικά και να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της, η  ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, εφαρμόζοντας πλήρως τα οριζόμενα στην μελέτη σήμανσης.

3. Επισημαίνεται, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας.

Άρθρα 2, 3 και 4

Η ισχύς της παρούσας, αρχίζει: – Μετά την πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας, από αρμόδιο Αξιωματικό του Τ.Τ. Πρέβεζας και αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας ‘’ΚΞΙΑ ΟΡΡΑΟΝ Α.Τ.Ε. –ΒΑΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ’’, για την ορθή τοποθέτηση της προβλεπόμενης κυκλοφοριακής σήμανσης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβληθείσα μελέτη, ως και για την αναγκαιότητα λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής σήμανσης. – Από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/99 περί ΚΟΚ και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρ. 4 Ν. 3861/2010 και για την ως άνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια.

Άρθρο 3

Το Τ.Τ. Πρέβεζας να προβεί σε έλεγχο, σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθ΄όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται με αυτή.

Άρθρο 4

Οι παραβάτες τα παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα διατάξεις των άρθρων 4, 10, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99, τα τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και του άρθρου 420 Π.Κ. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης, η παρούσα δύναται να ανακληθεί.- Πρέβεζα, 16/12/2019 Ο Διευθυντής Κωνσταντίνος ΣΙΩΡΟΣ Αστ/κός Δ/ντήςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23991 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.