Αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας

Το ΔΣ με απόφασή του πραγματοποίησε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη για νομοθετικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των μαθητών των Μουσικών Σχολείων που δεν εφαρμόζονται εδώ και χρόνια από το Υπουργείο Παιδείας.

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας στην υπ.αριθμ.3/22.1.2020 συνεδρίαση του αποφάσισε να προσφύγει στην υπηρεσία σας για τα παρακάτω θέματα ,εξουσιοδοτώντας τον Πρόεδρο του Συλλόγου Βέλλιο Λάμπρο (ΑΔΤ Χ960021,σχετ.1) ,να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα:

Με το Ν. 3345/88 (ΦΕΚ649 Β΄-ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ιδρύθηκαν τα Μουσικά Σχολεία της χώρας. Σύμφωνα με το άρθ.8 παρ.5 του Ν. 2158/1993 , «..Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης”.

Τα προσόντα των καθηγητών – εξεταστών των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές”.» (σχετ.2)

Κατά εξουσιοδότηση του προαναφερόμενου νόμου , εκδόθηκαν από το ΥΠΕΠΘ οι Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ Γ2/7323/08-12-1997 και  ΥΑ Γ2/7324/08-12-1997 ,  που ορίζουν ρητά (σχετ.2):

1) τους χορηγούμενους τίτλους μουσικής ειδικότητας για τους απόφοιτους οι οποίοι είναι:

α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας)

β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής)

γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων,

2) τη μορφή:

“Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές),

3) τη διαδικασία :

α. Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλων μουσικής ειδικότητας θα δίνονται σε επιτροπή που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.

γ. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, δ οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους.

ε. Τα μαθήματα, εξεταστέα ύλη, η διαδικασία εξετάσεων και κάθε σχετική οδηγία κατά ειδικότητα θα κοινοποιείται στους υποψηφίους μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.

στ. Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα εκδίδονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

  Σ’ αντίθεση μ’ ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία οι εξετάσεις αυτές έχουν στο παρελθόν πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά.

Με το υπ.αριθμ. 5325/12-5-2016 έγγραφο και τίτλο «Διαδικασία Πιστοποίησης Σπουδών  των Αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων » οι Βουλευτές κ.κ Βαρδάλης και Δελής ερωτούν τον Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη σχετικά με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διενέργεια εξετάσεων. (σχετ. 3)

Στην υπ.αριθμ 94999/Φ1/9-6-2016 απάντησή του ο Υπουργός Παιδείας αναφέρει : « Σύμφωνα με την υπ.αριθμ 118/20.05.2016/Θ7 γνωμοδότηση της καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων ,οι απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια της διαδικασίας για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των Μουσικών Σχολείων θα πραγματοποιηθεί εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς (2016-2017)»(σχετ.4)

Οι εξετάσεις παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του Υπουργείου δεν πραγματοποιήθηκαν.

Με την υπ.αριθμ. 1278 /18.11.2016 και τίτλο «Πτυχία σε αποφοίτους μουσικών σχολείων» ο Βουλευτής κ. Φορτσάκης κατέθεσε επερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου με ερωτήματα σχετικά με τη μη διενέργεια εξετάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Γάβρογλου και την Υπουργό Πολιτισμού κ. Κονιόρδου.(σχετ.5)

Με την υπ.αριθμ. 385858/2718/3.3.17 η υπουργός Πολιτισμού ,απαντάει στο βουλευτή ότι το «….το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι έτοιμο να προτείνει πρόγραμμα σπουδών και εξεταστέα ύλη στα ανωτέρω μαθήματα εάν κι εφόσον του ζητηθεί από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας…» και «….αρμόδιο να απαντήσει για την πλήρη και ορθή εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών για την χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους των μουσικών σχολείων είναι το Υπουργείο Παιδείας…» (σχετ.6)

Το Υπουργείο Παιδείας με το υπ.αριθμ.211520/Φ1/12.12.2016 απάντησή του αναφέρει : «Οι εξετάσεις για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους απόφοιτους μουσικών Λυκείων πραγματοποιήθηκαν μια φορά το έτος 2000. Το ΥΠ.ΠΕΘ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διενέργεια των ανωτέρω εξετάσεων για τη χορήγηση πτυχίων μουσικής ειδικότητας».(σχετ.7)

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας με το υπ.αριθμ.23/9.12.2019 έγγραφό του προς το Διευθυντή Β/θμιας Ν. Πρέβεζας ,μεταξύ των άλλων υποβάλλει σχετικό ερώτημα. Ο Διευθυντής κ. Τσουμάνης με το υπ.αριθμ.7466/9.12.2019 (σχετ.8) έγγραφό του ,μεταφέρει το ερώτημα στο Υπουργείο .Το Υπουργείο με το υπ.αριθμ. 197681/Δ2/12.12.2019 ενημερώνει ότι «..σας γνωρίζουμε ότι εως σήμερα δεν έχει προκηρυχτεί η διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση Πτυχίου Μουσικής Ειδικότητας ,όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 του αρθ.8 του Ν.2158/1993 (Α΄109)..»(σχετ.9)

Παρά το γεγονός ότι από την ίδρυση των Μουσικών Σχολείων το 1988, οπότε και προβλέπεται η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων τους, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ενώ αντίστοιχα πολλά χρόνια έχουν περάσει κι από την ψήφιση του Νόμου και την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που διευκρίνιζαν ολόκληρη τη διαδικασία της πιστοποίησης, οι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων στερούνται το δικαίωμα της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης σπουδών, καθώς αυτές ουσιαστικά δεν διεξάγονται και ταυτόχρονα αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των Μουσικών Σχολείων, αφού δεν υλοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών τους, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να το εγκαταλείπουν ή να μην το επιλέγουν για τη φοίτησή τους. Ένα γεγονός που σχετίζεται με ευθεία παραβίαση Νόμων κι Υπουργικών Αποφάσεων, σε συνδυασμό με τις έγγραφες διαβεβαιώσεις των αρμοδίων που δεν έχουν αντίκρισμα .

Β. Έκδοση Συγγραμμάτων Μουσικής Παιδείας

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 58167/Δ2/24.4.2018 (ΦΕΚ.1371Β) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας ,με θέμα : «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» ,στο εδάφιο Ζ, αναφέρεται «…Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα μουσικής παιδείας….», «Τα μαθήματα μουσικής παιδείας που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρείς ομάδες ως εξής: Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη, β. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία. 2) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη 3) Πιάνο 4) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς 5) Ατομικό Όργανο Επιλογής Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) Ιστορία Μουσικής 2) Κριτική Μουσική Ακρόαση Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: 1) Χορωδία 2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)..»(σχετ.10)

Τα Μουσικά Σχολεία λειτουργούν από το 1988. Παρόλα αυτά οι μαθητές τους ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ  να αγοράζουν τα συγγράμματα που αφορούν τα προαναφερόμενα από το πλαίσιο λειτουργίας τους μαθήματα Μουσικής Παιδείας (πχ. Ευρωπαϊκή Μουσική, Αρμονία κτλ.) ,καθώς εδώ και τριάντα χρόνια δεν έχει ληφθεί κάποια μέριμνα που να αφορά την έκδοση τους από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι μαθητές λοιπόν των Μουσικών Σχολείων ,υφίστανται διάκριση σε σχέση με τους μαθητές των άλλων σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης κι επιτελείται ευθεία παραβίαση της διάταξης του άρθρου 16 παρ.4 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη δωρεάν παιδεία, η οποία συνεπάγεται όχι μόνον την απαλλαγή των μαθητών από την καταβολή διδάκτρων, αλλά και τη δωρεάν παροχή του ελάχιστου αριθμού των στοιχειωδώς απαραίτητων, για την αποτελεσματική συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, διδακτικών μέσων. Δεδομένου ότι τα βιβλία αποτελούν στοιχειωδώς απαραίτητα διδακτικά μέσα, δεν επιτρέπεται η μερική κατάργηση του συστήματος δωρεάν διανομής τους.

  Για τους μαθητές δε της Τρίτης Λυκείου τόσο των Μουσικών Σχολείων ,όσο και των ΓΕΛ κι ΕΠΑΛ που επιθυμούν να εισαχθούν στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ,τα νέα αντικείμενα μελέτης που αποτελούν κι εξεταζόμενα μαθήματα Πανελληνίων Εξετάσεων , π.χ «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» δεν αντιστοιχούν σε κάποιο εγχειρίδιο μελέτης ,με αποτέλεσμα οι μαθητές να  καταφεύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση, αγοράζοντας ταυτόχρονα τα συγγράμματα,  ώστε να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα εν λόγω Πανεπιστημιακά Τμήματα ,με πολλαπλή επιβάρυνση του οικογενειακού προγραμματισμού τόσο οικονομική όσο και ψυχική. Για τους  μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για υποκατάσταση των κρατικών λειτουργιών κι υποχρεώσεων ποια είναι η πρόβλεψη ,πέρα από την σχολική αποτυχία και τη μαθητική διαρροή;

Είναι εμφανής λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η κατάφωρη παραβίαση τόσο του άρθρου 16 (δωρεάν παροχή ),όσο και του άρθρου 4 παρ. 3& 4 του Συντάγματος (ισότητα πολιτών). Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23988 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.