Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δ. Πρέβεζας την Τετάρτη 18/05/16 – Δείτε τα 40 θέματα που είναι προς συζήτηση

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 18/5/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

2. Κήρυξη απαλλοτρίωσης εδαφικού τμήματος του υπ ‘αριθμ.543 αγροτεμαχίου, διανομής Ωρωπού έτους 1966.

3. Κήρυξη απαλλοτρίωσης εδαφικού τμήματος του υπ ‘αριθμ.266 αγροτεμαχίου, διανομής Λούρου έτους 1929.

4. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονα Προτεραιότητας Νο 14 «Διατήρηση και προστασία περιβάλλοντος – Προαγωγή αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».

5. Αποδοχή της απόφασης ένταξη της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

6. Γνωμοδότηση για την νομιμοποίηση του Αλιευτικού Καταφυγίου στην περιοχή Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας.

7. Έκδοση διοικητικής πράξης για τον καθορισμό πλαισίου ενεργειών που αφορούν τον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ στην θέση ‘‘Κούκος’’ του Δήμου Πρέβεζας.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: {«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ}.

9. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: { ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

10. Παράταση εργασιών του έργου “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ” του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΗΛΙΑ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ έως την 30-6-2016.

11. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου : {Διαμόρφωση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας}.

12. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: {Σ016 Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων ΔΕ Λούρου β΄ φάση}.

13. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «Σ016 Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 15.000,00 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

14. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: {Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και εγκαταλειμμένων οικοπέδων}.

15. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο «Σ016 Προμήθεια αδρανών υλικών ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 15.000,00 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

16. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: {Καθαρισμός πρανών δρόμων και Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. Λούρου}.

17. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: { Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Λούρου}, προϋπολογισμού 15.000,00.

18. Έγκριση προμήθειας με τίτλο Προμήθεια Δένδρων και Θάμνων.

19. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμφίβιου αμαξιδίου για ΑΜΕΑ στην παραλία Καστροσυκιάς του Δήμου Πρέβεζας.

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

21. Καθορισμός Τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Μύτικα , Νικόπολης, Μιχαλιτσίου και Φλαμπούρων Δ.Ε Πρέβεζας, για το έτος 2016.

22. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ.

23. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΕ.ΔΗ.ΚΕΠ.

24. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2016 (β΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας.

25. Έγκριση τιμολογίου τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για το έτος 2016.

26. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 4ο Φεστιβάλ Ρυθμικής Γυμναστικής για όλους ,δαπάνης και διάθεσης Πίστωσης .

27. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου ,δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.

28. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χημικών τουαλετών, στο πλαίσιο του προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών,έτους 2016.

29. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μέτρησης (δειγματοληψίας) υδάτων στο πλαίσιο του προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών, έτους 2016.

30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Πινακίδων Πληροφόρησης στο πλαίσιο του προγράμματος των Γαλάζιων Σημαιών, έτους 2016.

31. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης για τη διαφορετικότητα του ΚΑΠΗ Δήμου Πρέβεζας με άλλους φορείς.

32. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγων Πρέβεζας για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας .

33. Τροποποίηση της αριθμ.74/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: <Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού -αιτήματα ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

34. Έγκριση εκμίσθωσης αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

35. Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Τοπικής Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

36. Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, το έτος 2016 του Δ. Πρέβεζας.

37. Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων.

38. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. ΚΑΤΣΑΝΟ).

39. Έγκριση επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (κα. ΝΑΤΣΗ).

40. Μείωση λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.