Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την Δευτέρα 28-12-2015

Τη Δευτέρα 28-12-2015  και ώρα 11.00,  στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα),  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:  

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-12-2015 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-11-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Ανέζας – Καλογερικού – Ψαθοτοπίου) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 9.050.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 55.000,00με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δημιουργία νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα (Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου)», προϋπολογισμού € 24.600,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Μουσιωτίτσα», αναδόχου Γεώργιου Σδράλαγκα, μέχρι την 31-03-2016.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση καθιζήσεων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας εντός της Τ.Κ. Παραποτάμου», αναδόχου Ντίνα Θωμά, μέχρι την 31-03-2016.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-09-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση περιοχής Γότιστας», προϋπολογισμού € 57.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στη θέση “Πουριά” για στήριξη της οδού», προϋπολογισμού 24.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού προς Κληματιά και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης», προϋπολογισμού 23.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία πρανούς ανάντι από κατολίσθηση στο 15ο χλμ. της 13ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, για την ανανέωση των δυο εγγυητικών επιστολών, που κατατέθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με δικαιούχο την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.
 • Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 130209/8432/21-12-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί ματαίωσης της διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και τόνερ εκτυπωτών και φαξ της Π.Ε. Ιωαννίνων και έγκριση παράτασης των συμβάσεων έτους 2015.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντικατάσταση ιχθυοφραγμάτων στο στόμιο Κακαβιά ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παλιομπούκα», προϋπολογισμού € 17.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης από συρματοκιβώτια στην περιοχή Γιαννιτσίου Παλαιοκάτουνου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Προστασία στομίων ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 • Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2015, όπως διαμορφώθηκε μετά την 6η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση των Πρακτικών Νο 3/17-12-2015 (Αποσφράγισης & ελέγχου οικονομικών προσφορών και τελική αξιολόγηση) και Νο 4/24-12-2015 (Αποσφράγισης & ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» C.P.V.: 72000000-5, 79421000-1, 79400000-8, προϋπολογισμού € 000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/22-12-2015 της Επιτροπής Διενέργειας της 3ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με μεταφορείς (λεωφορεία – ΤΑΞΙ) για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων της υπ’αριθμ. 8/2015 Διακήρυξης του Ανοικτού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2015-2016 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2015 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στην Περιφέρεια Ηπείρου έτους 2013» Υποέργο «Αποκατάσταση ζημιών 19 Ε.Ο. Αρχαγγέλου – Γλυκής και παρόδων αυτής», προϋπολογισμού € 21.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-12-2015 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά – Χειμαδιό )», προϋπολογισμού 120.000,00  με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου 2014 – 2016» Υποέργο: Εκβάθυνση – καθαρισμός ποταμού από πηγές Μπάλτιζας έως γέφυρα Θεμέλου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 13-08-2016.
 • Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του έργου της  Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή Λιμενικού – Αλιευτικού Καταφυγίου Παντοκράτορα Πρέβεζας», αναδόχου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ».
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (υποδήματα & είδη ένδυσης), για τη χορήγησή τους στους υπαλλήλους που ασχολούνται με εργασίες αποκατάστασης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 •  

   

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 22707 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.