Περιφέρεια Ηπείρου: Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση Τρίτης 21 Ιουνίου)

Tην Τρίτη 21-06-2016,και ώρα 9.30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-06-2016 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 31-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας Παλαιοχώρι – Ανατολική», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-05-2016 δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κάτω Πεδινά – Ελαφότοπος», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Άραχθο στην θέση Χάνι – Καμπέραγα», προϋπολογισμού € 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3η επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», προϋπολογισμού € 23.600,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι (αντιστηρίξεις με συρματοκιβώτια κατάντη και ανάντη της επαρχιακής οδού)», αναδόχου εταιρείας «ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΥΜΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κοσμηρά», αναδόχου Ιωάννη Γεωργούλα Ε.Δ.Ε., μέχρι την 31-08-2016.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.
 • Έγκριση του 1ου Σ.Π. (σε υπέρβαση λόγω αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) της μελέτης: «Μελέτη έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.209.286,53 € (με Φ.Π.Α.), της ΣΑΜΠ 030 Περιφέρειας Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΜΠ03000006 (Π.Κ. 2007ΜΠ01830002) με ανάδοχο τα συνεργαζόμενα Γραφεία Μελετών: «ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / ΤΕΑΜ Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. / Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ–Κ. ΦΑΡΡΟΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. / HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 121.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών, για χρήση σε εργασίες συντήρησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Μελιανών Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού 24.600,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 06-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διάταξη για αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα – προμήθεια υλικών», προϋπολογισμού € 73.800,00 με ΦΠΑ, και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του από 15-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για τη μετάταξη υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πληρωμή εισφορών του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και ανάθεση υπηρεσιών για την εκπαίδευση 130 ατόμων από την Περιφέρεια Ηπείρου στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή CPR AED.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων, που διενεργούν επιθεωρήσεις, την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών και τη μίσθωση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, υλικού και προσωπικού για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψήφιων επαγγελματιών χειριστών Μ.Ε. και την αγορά αναλωσίμων για την διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων, για το χρονικό διάστημα από 01-07-2016 έως 31-12-2016.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της Δημοσιότητας του Στρατηγικού Έργου «Greece – Albania Energy Tourism – G.AL.E.T.», προϋπολογισμού € 100,00 με ΦΠΑ, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA CROSS BORDER PROGRAMME «Greece – Albania 2007-2013».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αποκομμένου πρανούς – επέκταση τεχνικού στον επαρχιακό δρόμο Γιαννιώτη – Σκουληκαριά» προϋπολογισμού € 40.000,00με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 31-05-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-06-2016 ανοιχτής δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση επικίνδυνου σημείου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης, επιχώματος και τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στην ΕΟ Άρτα – Ροδαυγή (θέση Κιάφα)», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση κοίτης χειμάρρων πεδινής ζώνης ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Άρτας, για το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2016.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων, βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες 5% και συνοδευτικά μέτρα 5% στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5000127 – Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση λειτουργικών δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την 21-06-2016, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Γεωργαλή, το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης της ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών τμήματος Επαρχιακής Οδού 4 (Μηλέα)», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στον ποταμό Καλαμά» προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ, για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου ΠΕ Θεσ/τιας στο Δήμο Ηγουμενίτσας».
 • Απόφαση επί της από 06-06-2016 ένστασης της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατά του Πρακτικού Νο2/01-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οθονών και Infokiosks στο πλαίσιο του έργου «Network creation and promotion of castles – NetCastle», προϋπολογισμού € 998,50 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2007-2013» και επί της έγκρισης των Πρακτικών Νο1/30-05-2016 και Νο2/01-06-2016 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/07-06-2016 της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το χρονικό διάστημα από 01-06-2016 μέχρι 31-12-2016, συνολικού προϋπολογισμού € 214,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών και διάθεσης πίστωσης, λόγω αύξησης του ΦΠΑ: Α) του πρόχειρου διαγωνισμού για «τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2016 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας» και Β) του ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για το έτος 2016, στην Π.Ε Θεσπρωτίας».
 • Έγκριση προμήθειας από τα ΕΛΤΑ, φακέλων με προπληρωμένο τέλος, για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εργοδοτικών εισφορών ενός υπαλλήλου στα πλαίσια της Πράξης Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών α) από 11-05-2016, για επείγουσες επεμβάσεις για βελτίωση βατότητας επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Ξεχώρου Φιλιατών λόγω κατολισθήσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και για αντιπλημμυρική προστασία επαρχιακού οδικού δικτύου από ποταμό Καλαμά στην Σκάλα Φιλιατών, βάσει των αριθμ. 40815/2056/11-05-2016 και 41137/2069/12-05-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/713/24-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου και β) από 23-05-2016, για αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Αχλαδιά-Φοινικίου προς Φιλιάτες λόγω καταπτώσεων και επαρχιακού δικτύου λόγω κατολισθήσεων (Πέρδικα-Αγιά), βάσει των αριθμ. 44556/2260 και 44561/2261/23-05-2016 αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και της αριθμ. 14/741/24-05-2016 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από την 23-05-2016 σύμφωνα με την αριθμ. 44563/2262/23-05-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για άρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Μουργκάνας στον Δήμο Φιλιατών.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση μετακίνησης του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος στον τομέα του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 07/07/2016 έως 08/07/2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-06-2016 επαναληπτικής ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.ΑΠ) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – αποχιονισμός – αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου, υποέργο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση οδού στον οικισμό Παλαιά Φιλιππιάδα Δ. Ζηρού», αναδόχου Κωνσταντίνου Κώστα.
 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης του ΦΠΑ) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου υποέργο: Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών»,  αναδόχου Χριστιά Θωμά του Χρήστου Ε.Δ.Ε.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», υποέργο: «Αποκατάσταση καθιζήσεων της 10ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 67.000,00 με ΦΠΑ.
 • Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας: α) Δ/νση Τεχνικών Έργων, β) Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, γ) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, δ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ε) ΠΣΕΑ και της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Πρέβεζας.
 • Έγκριση του από 02-06-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη Σύνδεση με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας».
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Αλεξίου Τσαπάρα, για την πληρωμή δαπάνης για δειγματοληψία φυτοπροστατευτικών & φυτικών προϊόντων της Π.Ε. Πρέβεζας, έτους 2016.
 • Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, Φιλίας Ρέπα, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ. το οποίο θα διεξαχθεί από 11/07/2016 μέχρι και 15/07/2016, με θέμα «Κρίσιμα σημεία ελέγχου σε δημόσιες συμβάσεις και επενδυτικά σχέδια» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πρέβεζας, Χριστοδούλου Φωτεινής, Μαλέσκου Χριστίνας και Ναστούλη Αναστασίας, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α – ΙΝ.ΕΠ. στις 24 Ιουνίου 2016 με θέμα «Το νέο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Νικολάου Κατσάνου και Σάββενας Τσαμπίκα, στα Ιωάννινα, για συμμετοχή σε επιμορφωτική ημερίδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α – ΙΝ.ΕΠ. στις 24 Ιουνίου 2016 με θέμα «Το νέο νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταράτου Ουρανίας, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στις 29 Ιουνίου 2016 με θέμα «Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων(ΣΑΟ)-Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, οι οδηγίες ΟΜΟΕ-ΣΑΟ και η εφαρμογή τους. Απαιτήσεις Ποιότητας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Βαλαστού Παρασκευής και Κουμπούλη Αικατερίνης στην Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Π.ΙΝ.ΕΠ. με θέμα «Σύστημα Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης (TRACES)» από 27 Ιουνίου έως και 01 Ιουλίου 2016 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Πρέβεζας, συνεδρίου με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης του επικίνδυνου εχθρού της τομάτας Tuta absoluta», που θα πραγματοποιηθεί στις 23-06-2016.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Μουσικά Μαϊστράλια).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (μουσική εκδήλωση από τη φιλαρμονική ΟΡΦΕΑΣ).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (16ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών).
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου της Π.Ε Πρέβεζας, για τη στέγαση παραρτήματος του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού».
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση-αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άνω Ραβένια – Κάτω Ραβένια», προϋπολογισμού € 151.250,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (συρματοκιβώτια) στην 14η επαρχιακή οδό εντός Τ.Κ Αρετής», προϋπολογισμού € 30.300,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας παράλληλου δρόμου στην Εγνατία οδό προς το Μικρό Περιστέρι», προϋπολογισμού € 350,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Κουκλιοί – Κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 350,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», προϋπολογισμού € 500,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας (λόγω αύξησης του ΦΠΑ) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 40.400,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις: 1) από 04-04-2016 για την άρση επιχωματώσεων, καθαρισμό και διευθέτηση τάφρων αποστράγγισης περιοχής Ριαχόβου του Δήμου Πωγωνίου και περιοχών Αμφιθέας, Λογγάδων και Βασιλικής του Δήμου Ιωαννιτών και 2) από 28-04-2016 α) για την αποκατάσταση βατότητας από κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε διακοπή κυκλοφορίας και κατάρρευση υπάρχουσας γέφυρας στην 17η επαρχιακή Οδό Μικροχώρι-Δομολεσσά-Λάλιζα του Δήμου Δωδώνης και β) για τον καθαρισμό ρέματος και απόφραξη δύο γεφυρών προς αποφυγή ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή Γοργοποτάμου του Δήμου Κόνιτσας, βάσει των αριθμ. 29336/1450/04-04-2016 και 37951/1908/28-04-2016 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου, αντίστοιχα και των αριθμ. 10/507/06-04-2016 και 13/617/11-05-2016 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 30-11-2016.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ριζό της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 30-09-2016.
 •  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.

   

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

   

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23926 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.