Παράταση Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Επαρχιακής Οδού από διασταύρωση Ε.Ο. 19 Αρχάγγελου – Γλυκής έως Κρυοπηγή


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α)Τις διατάξεις των αρθ.52 και 109 του Ν. 2696 / 1999 ( ΦΕΚ Α-57 ) «Περί Οδικής
Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
β) Την υπ’ αριθμ. ΔΥΟ/οικ/220 από 15-01-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων.
γ)Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/1991 ( Α-58 ) «Αρμοδιότητες οργάνων και
υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
δ) Το άρθρ. 420 του Π.Κ.
ε)Το υπ’αριθμ. 40247/1109 από 29/03/2018 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων/Π.Ε. Πρέβεζας.
στ)Την υπ’ αριθμ. 2514/1/250-α από 07/05/2018 αναφορά του Τ.Τ. Πρέβεζας.
ζ)Τις υπ’ αριθμ. 2514/1/259-β’, 2514/1/259-ε’, 2514/1/259-ζ’(04, 4α

& 4β/2018) από

08/05, 07/08 & 28/09/2018, αντίστοιχα Αποφάσεις Δ.Α. Πρέβεζας.
η) Το υπ’αριθμ. 58061/1764 από 28/09/2018 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιακών
Έργων/Π.Ε. Πρέβεζας.
θ) Την υπ’ αριθμ. 6871/18/2204523 από 31/10/2018 αναφορά του Τ.Τ. Πρέβεζας.
ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή
διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, λόγω
εξέλιξης του φαινομένου των κατολισθήσεων και εκτεταμένων καταστροφών της οδού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Την συνέχιση παράτασης της προσωρινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε όλο το τμήμα
της Επαρχιακής Οδού από την διασταύρωση αυτής με την Ε.Ο. 19 Αρχάγγελου – Γλυκής έως
και την Τ.Κ. Κρυοπηγής Δήμου Πρέβεζας(Χ.Θ. 2+200), μέχρι και στις 31/01/2019, λόγω
εξέλιξης του φαινομένου των κατολισθήσεων του εδάφους και εκτεταμένων καταστροφών
επί της Επαρχιακής Οδού, αποσκοπώντας στην ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας
και στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
Άρθρο 2

Την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων μέτρων σήμανσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 9 και 10 του Ν. 2696/99 ως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, από το Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.

Άρθρο 3

Σελίδα 2 από 2

Το Τ.Τ. Πρέβεζας να προβεί σε έλεγχο, σχετικά με την τοποθέτηση των ενδεικνυόμενων
μέτρων σήμανσης και επιπρόσθετα καθ ́όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
απόφασης να επιβλέπει την πλήρη εφαρμογή όσων ορίζονται με αυτή.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας είναι προσωρινή, αρχίζει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσει μέχρι και την 31η
Ιανουαρίου 2019.
Άρθρο 5
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 10, 52, 103 και 104 του Ν. 2696/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα και του άρθρου 420 Π.Κ.
Η εφαρμογή (εκτέλεση) της παρούσας ανατίθεται στο Τ.Τ. Πρέβεζας, το οποίο να επιτηρεί
συνεχώς το συγκεκριμένο τμήμα της Επαρχιακής οδού και να αναφέρει άμεσα την
αποκατάστασή της, ως και τυχόν παράταση της Απόφασης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες
Υπηρεσίες και Φορείς.-
Πρέβεζα, 31/10/2018
Ο Διευθυντής
Δημήτριος ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ
ΤαξίαρχοςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24059 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.