Ιωάννινα: Συνεδριάζει την Πέμπτη (20/10/16) το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, σύμφωνα με την εξής ημερήσια διάταξη:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

20-10-2016

ΩΡΑ  13.00

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 • Αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους.
 • Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016.
 • Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων έτους 2016.
 • Καταβολή αποζημίωσης στην Αντωνίου Ροδάνθη   του Νικολάου του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης.
 • Καταβολή αποζημίωσης στην Τσόγκα Σταματία  του Γεωργίου του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης.
 • Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα.
 • Έγκριση επιστροφής ποσού 8.223,59 € στην Τράπεζα Ελλάδος – από έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και ψήφιση πίστωσης.
 • Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Ιωάννη Κάντζιου, σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26512/2248/26-04-2016 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Ιωαννιτών (εξώδικος συμβιβασμός Αγγελική χα Γεωργίου Τσούρη, το γένος Γεωργίου Κωτσίνα).
 • Ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης της υπ’ αριθμ. 342 θυρίδας της Εθνικής Τράπεζας.
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών εργαζομένου.
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από εισφορά σε χρήμα (6.475,65 €).
 • Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών & παροχής υπηρεσιών (παρ. 11β & 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016)
 • Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την ασφάλεια των παιδικών χαρών» (παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
 • Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων – υπογειοποίηση κάδων (2016 – 2017)» (παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).
 • Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής που αφορά την καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Βασιλικής του Δήμου Ιωαννιτών.
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Έγκριση της αριθ. 183/4-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016 και προγράμματος δράσης έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών”
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Έγκριση της αριθ. 177/29-7-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Εκδήλωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών (εισιτήριο εκδήλωσης)»
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

 • Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης τμήματος παρόχθιας ζώνης της Λίμνης Παμβώτιδος για την εκτέλεση έργων στην περιοχή ΕΑΝΚΙ Δήμου Ιωαννιτών
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ιωαννιτών στην επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

 • Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
 • Ονοματοθεσία οδών και πλατειών του Δήμου Ιωαννιτών και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 451/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 2.542.257,76 € (με Φ.Π.Α.) του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωροπούλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή Αναβάθμιση του Γυμνασίου Ανατολής».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Νήσου».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση Δικτύου – Συνδέσεις παροχών Ύδρευσης Ρ.Σ. Κατσικά».
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδών περιοχής Ολυμπιάδας».
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Μαρμάρων».
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Κατεδάφιση Πνευματικού Κέντρου Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής».
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Νεοχωροπούλου με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων».
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή έργων Υποδομής στη νέα επέκταση Πεδινής».
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου Ιωαννιτών .
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Συντήρηση – βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής» του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων πρασίνου, πάρκων και πλατειών»
 •  

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

   

 • Έγκριση χώρου τοποθέτησης μνημείου πεσόντων Κυπρίων εθελοντών αγωνιστών για την απελευθέρωση της Ηπείρου και των Ιωαννίνων.
 • Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γ. Παπαδιώτη και του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στα Τρίκαλα.
 • Έγκριση μετακίνησης του εκπροσώπου του Δήμου στο Αργυρόκαστρο για συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις για την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.
 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23894 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.