Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας την Δευτέρα 13/08


Για Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 13/08/2018.

Σας καλούμε σε Ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
<< Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Πρέβεζας >>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 13-08-2018.
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.
2. Εξέταση αίτησης για χορήγηση έγκρισης εργασιών για αντικατάσταση στέγης , σε ρυμοτομούμενο ακίνητο επί των οδών 21ης Οκτωβρίου και Παρθεναγωγείου.
3. Αποδοχή της απόφασης Ένταξη της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» με Κωδικό ΟΠΣ 5021738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020.
4. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου : «Σ018 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 414.000,00 €.
5. Έγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου:« Σ018 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» , προϋπολογισμού 170.000,00 €.
6. Έγκριση εκτέλεσης του έργου παροχής υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου».
7. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Υπηρεσίας : «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18», Ιουνίου – Ιουλίου 2018. «Μεταφορά 180 τν Ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 50 τν. αναλογούντος υπολείμματος» Ιουλίου 2018.
8. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑ – ΩΡΩΠΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου Δημητρίου Καλδάνη Εμπειροτέχνη Τελικής δαπάνης 15.776,33 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).
9. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .
10. Έγκριση 2ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
11. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Προμήθεια αντικεραυνικών συστημάτων για τα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας », παραλαβή της υπηρεσίας τοποθέτησης υλικών αντικεραυνικής προστασίας.
12. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 17.07.2018 – 30.07.2018 .
13. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου(1η πιστοποίηση).
14. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τo μήνα Ιούλιο έτους 2018 .
15. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου “ για τον μήνα Ιούλιο 2018.
16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ενοικίαση παραδοσιακών στολών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας.
17. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο :« ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».
18. Τροποποίηση της αριθμ. 102/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: «Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος 2018».
19. Εξέταση αιτήματος Κυνηγετικού Συλλόγου για παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
20. Γνωμοδότηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, αλλαγών διατομών κόμβων, σύμφωνα με την αριθμ. 28/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21. Εξέταση αίτησης δωρεάς εδαφικού τμήματος στον Δήμο Πρέβεζας , σύμφωνα με την αριθμ. 29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
22. Αποδοχή πρόσληψης ειδικοτήτων μουσικών (14) δεκατεσσάρων θέσεων που έχουν εγκριθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με την καταβολή αντιτίμου απο τους ωφελούμενους.
23. Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινων.προστασίας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980.
24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
25. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2018).
26. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2018).
27. Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής , διδάκτρων και εξέταστρων για το σχολικό έτος 2018-2019 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » .
28. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας , οικονομικού έτους 2017.
29. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας.
30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίησης της εκδήλωσης “Γιορτή της Σαρδέλας 2018” και συμμετοχής στις εκδηλώσεις της “Λευκής Νύχτας “ του Δήμου Πρέβεζας.
31. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 21998 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.