Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου: Απολογισμός 2017

ΠΡΟΣ: τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη
ΘΕΜΑ: Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2017

 

Περιφερειάρχα,

Η παρατεταμένη περίοδος κρίσης δεν οδηγείται, ακόμη, σε μία ευδιάκριτη δυναμική και εντατική ανάκαμψη των παραγωγικών μηχανισμών της χώρας μας. Οι διαδοχικές διακυβερνήσεις την περίοδο της κρίσης, παρ’ ότι διαβεβαίωναν για την θέλησή τους να εφαρμόσουν τις αναγκαίες και επιβεβλημένες μεταρρυθμίσεις, στην πράξη αποδεικνύεται, ότι άλλες προτεραιότητες βάρυναν και βαραίνουν στην λήψη των αποφάσεων που σχετίζονται με τους ρυθμούς υλοποίησης των πολιτικών που θα δώσουν οξυγόνο στην οικονομία και στην κοινωνία. Και έτσι επιτυγχάνεται η στασιμότητα.

 

Όμως οι Περιφέρειες λειτουργούν. Παράγουν. Ελπίζουν. Είναι δίπλα στον πολίτη και μαζί, σε κλίμα -πρωτοφανούς για την χώρα μας- συνεννόησης και αλληλεγγύης, σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα στην κλίμακα που δραστηριοποιούνται.

 

Το 2017, και σχετικά με την δραστηριότητά μας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σπουδαίων -για την Περιφέρεια μας- έργων, καταδείχθηκαν τρία ουσιώδη και κύρια στοιχεία που όρισαν την πολιτική μας τακτική και πρακτική και συνετέλεσαν στο να διατηρούμαστε ως Περιφέρεια – Παράδειγμα σε εθνική κλίμακα.

 • Αποδείξαμε ότι οι Περιφέρειες έχουν τις δυνατότητες στο να αποτελούν αντίβαρο στο υπερτροφικό και αναποτελεσματικό κράτος.
 • Οι επενδύσεις στην Περιφέρεια, δεν είναι απομονωμένες και τοπικού χαρακτήρα οικονομικές επεμβάσεις παροδικού χαρακτήρα, αλλά είναι δυνατόν να δημιουργούνται συνέργειες μέσω αυτών, που να τις αναβαθμίζουν ως την μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική.
 • Η συνεργασία, η συνέργεια και η συμπόρευση όλων των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δυνάμεων, είναι απολύτως αναγκαία καθώς εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση απώλειας χρόνου και απαλλάσσει από άσκοπη ανάλωση πολύτιμων δυνάμεων.
 •  

  Με υπόβαθρο τις αρχές αυτές, εξελίχθηκε η αξιοποίηση των διατιθέμενων κονδυλίων και για το έτος 2017, είτε προερχόμενα από το Ε. Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», είτε από το ΠΔΕ, είτε από νέα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.

   

  Υλοποιήσουμε δεκάδες έργα και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, ξεπερνώντας τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την θέσπιση αλλά και τις συνεχόμενες αλλαγές του νόμου 4412/07-08-2016 (περί δημοσίων συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), καθώς απαιτήθηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για την προσαρμογή στο νέο πλαίσιο (πχ έκδοση πρότυπων τευχών δημοπράτησης το 12/2016 – Κατευθυντήριες Οδηγίες – εκπαίδευση στελεχών, κλπ). Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τροποποιήσεις του Νόμου στις οποίες προβλέπονται διαδικασίες που ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

   

  Όμως, στο σημείο αυτό και δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη στο 5ο έτος εξέλιξης της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, θα παραθέσω ορισμένα ελαττώματα που έχουμε καταγράψει και η μη επίλυσή τους, δυσχέρανε και, σε πολλές περιπτώσεις, συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση των διαδικασιών του προγράμματος:

  • Καθυστέρηση στην σύνταξη, στην έγκριση και στην δημοσίευση των προσκλήσεων κρατικών ενισχύσεων, λόγω της μη ύπαρξης για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέχρι τα τέλη του 2017) πρότυπων προσκλήσεων και τυποποιημένων εντύπων, αλλά και της διαδικασίας που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη των υποσυστημάτων της κάθε πρόσκλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση αυτών αλλά και η έγκριση και παρακολούθηση των προτάσεων.
  • Καθυστέρηση στην ενεργοποίηση δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), αφού για την υλοποίηση των δράσεων ΤΠΕ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, ενώ από τότε και μέχρι σήμερα η συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για την έκδοση προσκλήσεων είναι ιδιαίτερη δύσκολη.
  • Καθυστέρηση στην σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και μη ολοκλήρωση, μέχρι σήμερα, των διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Ταμείου και τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις.
  • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, δεδομένου ότι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εγκρίθηκε στις 24 – 07 – 2017 και έκτοτε οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση της δράσης «Εξοικονομώ κατ’ Οίκων ΙΙ» ολοκληρώθηκαν μόλις στις 12 Μαρτίου 2018, ενώ παρατηρούνται πολλά σφάλματα ακόμη στην διαδικασία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας.
  • Καθυστέρηση στην χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα παιδείας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας.
  • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών απόκτησης γης, δεδομένου ότι οι απαλλοτριώσεις ορίζονταν στο Ν4314/2014 και στον Ν4412/2016 ως προπαρασκευαστικές ενέργειες που έπρεπε να ολοκληρωθούν πλήρως για να προχωρήσει η δημοπράτηση των υποέργων. Η πρόβλεψη καταργήθηκε με την δημοσίευση του Ν4447/2016 τον Δεκέμβριο του 2016 με τον οποίο τροποποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης έργου.
  • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση προμηθειών. Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάληψης νομικών δεσμεύσεων κυρίως σε Υποέργα εξοπλισμού λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες.
  • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, καθώς μόλις τον Ιανουάριο του 2018 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαδικασία απαραίτητη για την υλοποίηση των δράσεων.
  • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο Φορέας που θα υλοποιήσει τις δράσεις, ως Ενδιάμεσος Φορέας των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Καθυστέρηση στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης / επιμόρφωσης, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής από το αρμόδιο υπουργείο.

   

  Παρακάτω αναφέρω απολογιστικά τη δραστηριότητα των Διευθύνσεων επί των οποίων έχω την πολιτική ευθύνη:

   

  • Περιβάλλον

   

 • Διαχείριση Απορριμμάτων.
 • Σχετικά με την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται στον εγκεκριμένο σχεδιασμό της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας μας, ισχύουν τα ακόλουθα:

   

 • Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου
  • Στις 21-07-2017 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  • Το έργο βρίσκεται στο κατασκευαστικό στάδιο και υλοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
  • Η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας αναμένεται το Σεπτέμβριο 2018 και η κανονική λειτουργία τον Ιανουάριο 2019.

   

 • ΧΥΤΑ Ηπείρου
 • Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία του εργοστάσιου συνεπάγεται και τη μετατροπή των υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, μετά και τις αναγκαίες επεκτάσεις τους που προβλέπονται, ήδη, από τον αρχικό τους σχεδιασμό. Οι αναγκαίες μελέτες των επεκτάσεων αυτών, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο ΠΔΕ την 23η Νοεμβρίου 2017, ως έργο με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή των επεκτάσεων των υφιστάμενων ΧΥΤΑ και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ» με Π/Υ 569.437,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για το έργο αυτό, καθώς και για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων στραγγιδίων ΧΥΤΑ Ελληνικού» με Π/Υ 1.596.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδόχου.

   

  • Υπό εκκρεμότητα τελούν:
   • Η ένταξη και υλοποίηση του υποέργου «Κατασκευή των επεκτάσεων των ΧΥΤΑ και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ» (Π/Υ 10.181.867,45€ με ΦΠΑ), μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ποσό που επιμερίζεται σε 3,7 εκατ. € για το ΧΥΤΑ του Ελληνικού και 5,8 εκατ. € για τον ΧΥΤΑ του Καρβουναρίου
   • Η επέκταση του ΧΥΤΑ Άρτας (Π/Υ 5,4 εκατ. €) έχει υποβληθεί για ένταξη στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με ευθύνη του ΦοΔΣΑ Άρτας).

   

  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

  Σύμφωνα με τον «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016» προβλέπονται 12 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων.

  Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει την υλοποίηση, σε πρώτη φάση, των Σταθμών Μεταφόρτωσης  Ιωαννίνων, Ζίτσας, Πωγωνίου, Μετσόβου, Άρτας, Γ. Καραϊσκάκη, Ηγουμενίτσας & Πρέβεζας.

  Η κατασκευή τους έχει ενταχθεί από την 11η Ιουλίου 2017 στην εκχωρημένη, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με προϋπολογισμό μελετών 12.349.685,03 €. Τα έργα έχουν, ήδη, δημοπρατηθεί, βρίσκονται σε διαδικασία για την υπογραφή των συμβάσεων και σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά προς χρήση μέχρι το τέλος του επόμενου έτους (31-12-2018). Το υποέργο «Προμήθεια εξοπλισμού ΣΜΑ Ηπείρου» που ολοκληρώνει την κατασκευή των ΣΜΑ είναι υπό συμβασιοποίηση.

 • Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων.
 • Σύμφωνα με τον «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016» προβλέπονται 4 Μονάδες Κομποστοποίησης, μία ανά Περιφερειακή Ενότητα.

  • Η Μονάδα Κομποστοποίησης της Π.Ε. Ιωαννίνων, χωροθετείται στην Εγκατάσταση επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Ηπείρου, και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησή της ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα του εργοστασίου.
  • Η Μονάδα Κομποστοποίησης της Π.Ε. Άρτας, προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα: IPA II Cross-Border Cooperation Programme (Interreg) «Greece – Albania 2014-2020. H χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογισμού 1.500.000€, εντάχθηκε στο πρόγραμμα την 24η Νοεμβρίου 2016. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου (το έργο θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας Ηπείρου και ΦοΣΔΑ Βλαχέρνας) και των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου εκκρεμεί ακόμη μέχρι σήμερα.
  • Για τις Μονάδες Κομποστοποίησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας και Π.Ε. Πρέβεζας ισχύουν τα παρακάτω:

   • Η Περιφέρεια Ηπείρου, για λογαριασμό των Δήμων Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, καθώς και για τους αντίστοιχους ΦοΔΣΑ, έχει αναλάβει την εκπόνηση των τεχνικών μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων των μονάδων.
   • Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αδειοδοτήσεων και οριστικών μελετών για την μονάδα κομποστοποίησης Π.Ε. Θεσπρωτίας.
   • Στην Π.Ε. Πρέβεζας παρουσιάζεται καθυστέρηση καθώς ο Δήμος Πρέβεζας δεν έχει οριστικοποιήσει, μέχρι σήμερα, τον χώρο εγκατάστασης της μονάδας. Προτάθηκαν τρείς θέσεις, που κρίθηκαν ελαττωματικές, καθ’ ότι: Το 1ο γήπεδο αφορούσε ιδιωτική έκταση, το 2ο ήταν στη θέση Φράξυλα εκεί όπου αποθέτει σήμερα ο Δήμος Πρέβεζας τα ογκώδη, συνεπώς δεν εξασφαλιζόταν ευστάθεια λόγω του ασυμπίεστου επιχώματος και η 3η στη ΒΙ.ΠΕ.)
   • Τα, εν λόγω, έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της, ήδη, εκχωρημένης, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2010-2020»., με εκτιμώμενο Π/Υ μελέτης: 3,25 εκατ.€.

   

 • Κεντρικά Πράσινα Σημεία (green points).

  • Σύμφωνα με τον σχεδιασμό «ΠΕΣΔΑ Ηπείρου 2016», προβλέπονται 18 Τοπικά Πράσινα Σημεία
  • Οι Δήμοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά ανέλαβαν την υλοποίηση του Πράσινου Σημείου που χωροθετήθηκε στα όρια τους, ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους Δήμους και, ήδη, έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
  • Η Περιφέρεια Ηπείρου για λογαριασμό των Δήμων Κόνιτσας, Πάργας, Πρέβεζας, Ζηρού, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας και Ζίτσας εκπονεί τις τεχνικές μελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις των προβλεπόμενων κεντρικών πράσινων σημείων.
  • Τα, προαναφερόμενα στα σημεία β) και γ), έργα πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω της, ήδη, εκχωρημένης, προς την ΕΥΔ Ηπείρου, χρηματοδότησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2010-2020». Ο συνολικός εκτιμώμενος Π/Υ ανέρχεται στα 5,5 εκατ. €.
  • Παράλληλα με τα πράσινα σημεία θα υλοποιηθούν και τα αντίστοιχα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), Γωνιές ανακύκλωσης και Κινητά Πράσινα Σημεία.
 • Από τα παραπάνω, είναι προφανές, ότι στην Περιφέρειά μας υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής και λειτουργίας έργων, που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει μεσομακροπρόθεσμα κάθε ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων. Άλλωστε για να είναι διαθέσιμη, σε κάθε πολίτη και ενδιαφερόμενο, η αποτύπωση της προκύπτουσας ωφέλειας από την υλοποίηση και μετά την λειτουργία των έργων αυτών, αναρτήσαμε τον Ιούλιο του 2017, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειάς μας, την σύνοψη της Μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης κόστους – οφέλους, πριν και μετά από την λειτουργία των νέων έργων του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Ηπείρου.

   

  Προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή η δεσπόζουσα θέση που έχουμε κατακτήσει στην διαχείριση απορριμμάτων, είναι ικανή προϋπόθεση, ώστε να εξυπηρετηθούν από τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειάς μας, όμορες περιοχές άλλων Περιφερειών για εναπόθεση ή και επεξεργασία σε επόμενο στάδιο, αστικών απορριμμάτων συγκεκριμένων ποσοτήτων και με καθορισμένο ρυθμό, έναντι αναλόγου οικονομικού ανταλλάγματος, που θα αποδίδεται στους ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειάς μας.

   

 • Έργα Δικτύων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.
 • Σχετικά με την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων (Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων), έχουν συμβασιοποιηθεί, μέχρι σήμερα, έργα με προϋπολογισμό 45.797.462,38€ συνολικά προ ΦΠΑ, ενώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 είχαν πληρωθεί δαπάνες ύψους: 11.720.616,19€ ή ποσοστού: 25,60%.

   

  Στο σημείο αυτό, όμως, πρέπει να σας ενημερώσω, ότι για να καλυφθεί η απαίτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για ολοκληρωμένα δίκτυα και Ε.Ε.Λ. στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (> από 2.000 κατοίκους), είναι απαραίτητη η κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ της Κόνιτσας (Π.Ε. Ιωαννίνων), πληθυσμού: 4.225 κατοίκων και του Καναλακίου (Π.Ε. Πρέβεζας), πληθυσμού: 2.500 κατοίκων.

   

  Ο Δήμος Κόνιτσας έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για το έργο του, με αποτέλεσμα να τελεσφορήσει η συνεργασία που αναπτύξαμε σχετικά και να προχωρήσει προς υλοποίηση το 2018, μετά την ένταξή του στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

   

  Αντιθέτως, ο Δήμος Πάργας καθυστερεί την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, εγκρίσεων & αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να μην προχωρά, σήμερα, για ένταξη και υλοποίηση το έργο του Καναλακίου.

   

  Το γεγονός αυτό δημιουργεί επαγωγικά δυσμενή εξέλιξη και για τα αντίστοιχα δίκτυα υπόλοιπων περιοχών και οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, όπως η Κορωνησία, η Βλαχέρνα – Γραμμενίτσα, Πράμαντα, Βουλγαρέλι, Αρίστη, Τσεπέλοβο, Κήποι κλπ

   

  Αναλυτικότερα, η εξέλιξη υλοποίησης των δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ της Περιφέρειας Ηπείρου παρουσιάζεται στον πίνακα, που ακολουθεί.

   

   


   


  α/α
  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  (αφορά το 1ο υποέργο)
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  (αφορά το τελευταίο συμβασιοποιημένο υποέργο)
  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ Π/Υ
  (χωρίς Φ.Π.Α.)
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
  μέχρι

  31-12- 2017
  (χωρίς Φ.Π.Α.)

  ΑΕΠΟ
  1 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του ΤΚ Παρακαλάμου 5000178 5432/23-12-15
  5432/11-02-16
  4.544.715,45 16-01-2014 αρχική: 30-09-2015
  1η παράταση: 30-06-2018
  2.885.898,69 2.538.252,92 Α.Π. 29986/07-07-2010
  Τροπ. Α.Π. 4321/13-01-2017
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  2 Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης και αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΔΚ Μετσόβου 5000202 5461/23-12-15
  5461/09-02-16
  6.910.569,11 10-01-2014 αρχική: 31-01-2016
  1η παράταση: 31-01-2017
  2η παράταση: 31-01-2018
  3η παράταση: 31-07-2018
  4.677.522,74 1.164.992,51 Α.Π. 9231/492/29-03-2012
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  3 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδος Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου 5000130 297/01-02-16 13.176.863,24 29-07-2016 αρχική: 27-12-2018 5.609.555,99 1.927.528,62 Α.Π. 10641/556/12-12-2012
  Τροπ. 16805/807/30-05-2013
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  4 Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών των πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Αράχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου 5000128 299/01-02-16 14.222.439,30 23-06-2016 αρχική: 23-06-2019 5.118.243,37 3.291.257,46 Α.Π. 36042/1691/25-07-2012
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  5 Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας & παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου 5000123 91/23-03-16 37.790.164,70 02-02-2018 αρχική: 01-06-2021 10.807.822,75 0,00 Α.Π. 6332/268/19-06-2013
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  6 Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και ΕΕΛ ΔΔ Παραμυθιάς και Καρυωτίου, Δ. Σουλίου 5002185 08-12-2015

  7125/13-06-2017

  9.403.350,00 08-12-2015 αρχική: 08-04-2017

  1η παράταση: 09-08-2018

  4.493.000,72 1.381.706,29 A.Π. 36/5/31-01-2012

  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ. Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

  7 Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων, Πλαταριάς, Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας 5000327 487/19-02-2016 29.918.672,00 30-01-2017 αρχική: 30-09-2020 12.205.418,12 1.416.878,39 Α.Π. 7558/3045/27-12-2012
  Απόφαση Γ.Γ. Απ.Δ.
  Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας
  ΣΥΝΟΛΟ     45.797.462,38 11.720.616,19

   


  • Ενέργεια

  Η Περιφέρεια Ηπείρου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ETEπ) για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να οδεύσουν (μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών) προς υλοποίηση τα έργα:

 • Αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας της πόλης των Ιωαννίνων με σύγχρονες ηλεκτροκίνητες δομές πλοιαρίων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των σταθμών μετεπιβίβασης, ώστε να μειωθεί η ρύπανση της λίμνης και να γίνει περισσότερο ελκυστική προς τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες.
 • Πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού του περιφερειακού οδικού δικτύου της Ηπείρου με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
 • Αναβάθμιση και αντικατάσταση του αστικού φωτισμού των Δήμων Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Άρτας σε ένα σύγχρονης διαχείρισης δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και να βελτιωθεί η αισθητική και η ασφάλεια του αστικού ιστού.
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με νέα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε κτίρια δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών.
 • Ήδη, για τα έργα (1), (2) και (3) έχουν συμβασιοποιηθεί τα αντικείμενα των τεχνικών συμβούλων και προβλέπεται ότι τα έργα θα διακηρυχθούν μέχρι τα τέλη του 2018.

  Για το αντικείμενο (4) εκκρεμεί η ανάδειξη του τεχνικού συμβούλου.

   

  • Υποδομές δικτύων Μεταφορών

  • Δημοπρατημένα έργα:

  • Ιόνια Οδός – 2η Ε.Ο.

   • Στις 01-02-2018 ανακηρύχτηκε ο προσωρινός μειοδότης με Π/Υ σύμβασης: 10.457.348,77€
   • Στις 26-02-2018 στάλθηκε ο φάκελος του έργου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο.
   • Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται μέχρι τέλη Απριλίου 2018.
   • Επισημαίνεται ότι η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων του έργου έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ 222/ΑΑΠ/03-11-2016.

   

 • ‘Εργα προς ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου

 • Οδός Στ. Νιάρχου:

  • Ο φάκελος του έργου υποβλήθηκε προς ένταξη στο ΠΕΠ Ηπείρου την 16η Μαρτίου 2018.
 •  

 • Έργα ενταγμένα στο «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)

 • Κόμβος Σύνδεσης Εγνατίας με Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ) Ηγουμενίτσας.
 •  

 • Έργα με μεγάλο βαθμό μελετητικής πληρότητας, προς ένταξη σε χρηματοδοτικά πλαίσια.

 • Σύνδεση «Ιονίας Οδού» με τελωνείο Κακαβιάς
 • Σύνδεση Σύνδεση Ιόνιας Οδού με την πόλη Πρέβεζας
 •  

  Τα δύο αυτά έργα, όπως και η τροφοδοσία της Περιφέρειας Ηπείρου με φυσικό αέριο αλλά και η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου μέχρι τον λιμένα Ηγουμενίτσας αποτελούν μόνιμα και πάγια αιτήματά μας, τα οποία απευθύνουμε και εκφράζουμε σε κάθε ευκαιρεία που μας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνούμε με τους αρμόδιους.

   

 • Έργα σε στάδιο εκπονήσεως μελετών.

 • Κόμβος σύνδεσης πόλεως Ιωαννίνων με Εγνατία (Νότια είσοδος).
 •  

  • Έργα ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Ηπείρου – Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

   

 • Καταδυτικά πάρκα (TACTICAL TOURISM)
 • Αφορά τη χρηματοδότηση όλων των προπαρασκευαστικών διαδικασιών μελέτης εφαρμογής και λήψη όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων, που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία δύο καταδυτικών πάρκων στις περιοχές Πάργας (Π.Ε. Πρέβεζας) και Συβότων (Π.Ε. Θεσπρωτίας). (Π/Υ: 150.000€)

   

  Το προαναφερόμενο έργο μαζί με τη Μονάδα Κομποστοποίησης στην Π.Ε. Άρτας (Π/Υ: 1.700.000€) εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Αλβανία 2014-2020» με απόφαση της 2ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, η οποία συνεδρίασε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 στην Ηγουμενίτσα.

  Από την 24η Νοεμβρίου του 2016 μέχρι και σήμερα ΔΕΝ έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις μεταξύ των «επικεφαλής» εταίρων και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής, με αποτέλεσμα να μην έχει εκκινήσει, ακόμη, η υλοποίηση των έργων.

   

 • Πρόγραμμα ανάπτυξης θεματικού τουρισμού στην Κόνιτσα (EX-TOUR)
 • Ο γενικός στόχος του έργου, τόσο με την αναβάθμιση της Αναγνωστοπουλείου Σχολής Κόνιτσας όσο και με τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου με δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι να ενισχυθεί ο θεματικός (περιπετειώδης) τουρισμός στη διασυνοριακή περιοχή, παρέχοντας επαρκή εκπαίδευση σε νέους επαγγελματίες και βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, το έργο επιδιώκει να δημιουργήσει μια ειδική εντύπωση και εκτίμηση για τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που θα μεταφερθούν από «επαγγελματίες οδηγούς» στους επισκέπτες. Με αυτόν τον τρόπο θα μετατραπεί και η Κόνιτσα σε πόλο ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού.

   

 • MeDIinno
 • Με τη συνεργασία της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη, προώθηση και στο branding νέων προϊόντων (τυρί και κρέας) που αφορούν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, με την παράλληλη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και την προσαρμογή τους σε διεθνή πρότυπα.

   

 • ΙΡ2ΜΑ
 • Στόχος η εξοικονόμηση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος στους κάμπους της Άρτας, Κόνιτσας, Ιωαννίνων, Κεστρίνης, Μεσοποτάμου και Πρέβεζας, μέσω της ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης αρδεύσεων με βάση τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις καλλιεργειών και την εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών. Συνεργασία με ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής.

   

 • CIAK
 • Με την υλοποίηση του έργου αυτού, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός φορέα (Film office) παραγωγής κινηματογραφικών προϊόντων στην περιοχή της Ηπείρου. Συνεργασία με το ίδρυμα «Apulia Film Commission”.

   

 • PALIMPSEST
 • Πρόκειται να αναπτυχθεί ειδική πλατφόρμας για την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη των Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης.

   

 • ADRION 5 SENSES
 • Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός τουριστικού brand το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις (όραση, ακοή, οσμή, γεύση και αφή). Μέσα από το, εν λόγω, έργο θα δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο υλικού τουριστικής προβολής και προώθησης της περιοχής μας, συμβατό με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της Περιφέρειας Ηπείρου. Είναι σε συνέργια με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου».

   

 • Αναβάθμιση εγκαταστάσεων ιαματικών πόρων
 • Στη Περιφέρεια μας βρίσκονται 6 Ιαματικές πηγές:

  2 στον Δήμο Κόνιτσας Ιωαννίνων, ο Αμάραντος και τα Καβάσιλα,
  1 στον Δήμο Πρέβεζας τα Παλιοσάραγα,
  1 στον Δήμο Άρτας το Χανόπουλο,
  1 στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας, η Σαγιάδα και
  1 στον Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων, η Αλμύρα.

   

  Διαθέτουμε και τις τρεις μορφές Ιαματικού Φυσικού Πόρου: Νερό, Πηλό και στον Αμάραντο Ατμό, την μοναδική τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα.

   

  Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πηγές αυτές έχουν μία κρυμμένη αξία, αλλά ο πλούτος αυτός, μέχρι σήμερα, δεν έχει αξιοποιηθεί εξαιτίας τόσο του ελλιπέστατου θεσμικού πλαισίου (κτηματολόγιο, δασολόγιο, κλπ), όσο και του ότι, τις περισσότερες φορές, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες ήταν ανοργάνωτες και αποσπασματικές.

   

  Με αυτά τα δεδομένα, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Α’ θμιας Αυτοδιοίκησης, αλλά και τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, με αντικείμενο την συγκρότηση και προώθηση προς χρηματοδότηση, ενός ολιστικού σχεδίου αξιοποίησης και ανάπτυξης των εξαιρετικά προνομιούχων αυτών εγκαταστάσεων.

   

  Σήμερα, έχοντας καταγράψει την υφιστάμενη διοικητική και τεχνική κατάσταση των εγκαταστάσεων των ιαματικών πηγών και μετά την πρόσφατη νομοθέτηση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης, λειτουργίας, μετατροπής & επέκτασης  κέντρων ή μονάδων ιαματικής θεραπείας, προχωρούμε στην διαμόρφωση του τελικού κτιριολογικού προγράμματος των εγκαταστάσεων τους, την εξεύρεση πόρων για την κατασκευή των απαιτούμενων παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί η λήψη του ειδικού σήματος λειτουργίας και η αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής τους δυναμικής.

   

  Οι, υπό μελέτη, παρεμβάσεις θα προταθούν για ένταξη και υλοποίηση στην πρόσκληση που αναμένεται να δημοσιευθεί, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία για τα στρατηγικά έργα.

   

   

   

  Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με πληροφορίες των, εγκεκριμένων από τις Επιτροπές Παρακολούθησης, έργων.

   

   

  Έργα που εντάχθηκαν εντός 2017 – Ημερομηνία (31/12/2017)
  α/α Έργο LP και εταίροι Χρηματοδοτικό Μέσο Π/Υ
  Τίτλος Περιγραφή Συνολικός Π.Η.
   
  1 G.A.T.E

  (Greece Albania Trans-sectoral Energy)

  Κεφαλαιοποίηση του έργου GALLET, με την προσθήκη: συστήματος BMS στο οποίο θα συνδεθούν και οι υφιστάμενες μονάδες VRH, αντικατάσταση λαμπτήρων ή και φωτιστικών σωμάτων με ενεργειακές προδιαγραφές, εγκατάσταση εξωτερικού φωτισμού κτιρίου Διοικητηρίου. CRES (GR),

  Region of Epirus(GR),

  Ministry of Energy & Industry (Alb)

  Interreg

  Greece- Albania
  (2nd call/ord

  MC 14-07-2017)

  600.000,00 250.000,00
  2 EX.TOUR (Developing and promoting extreme tourism in Greece Albania cross-border area) XTREME KONITSA – Ανακατασκευή του κεντρικού κτιρίου της Αναγνωστοπουλείου Σχολής και δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου, με δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε: 1. οδηγοί βουνού 2. rafting 3. fly fishing 4. παραπέντε αλεξίπτωτο πλαγιάς 5. Kayak. Π.Η,

  Δήμος Κόνιτσας,

  Δήμος Πρεμετής,

  Interreg

  Greece- Albania
  (2nd call/ord,

  MC 14-07-2017)

  700.000,00 510.000,00
  3 CI-NOVATEC- Customer intelligence for innovative tourism ecosystems 1. Μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιοχές ώστε να υποστηριχτεί το Customer Intelligence.

  2. Μία Customer Intelligence πλατφόρμα που θα συντίθεται από application κινητών και ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης BIG DATA.

  3. Μελέτες Ικανοποίησης Τουριστών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.(επιχειρήσεις, δήμους, περιφέρειες)

  4. Τοπικά action plan για δήμους, μελέτες ανάπτυξης των cluster για επιμελητήρια και ανάπτυξη στρατηγικών για Περιφέρειες

  5.Εκπαιδευτικά σεμινάρια και υλικό για τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς.(δημιουργία μικρών τοπικών clusters μεταξύ επαγγελματιών-LTC, σημείων ενδιαφέροντος -Ponits of Interest(POI) κλπ)

  6.Ανταλλαγή καινοτομίας μέσω συναντήσεων με τη start-up και R&D κοινότητα.

  LP:Region of Western Greece                                        P2:University of Patras                                                    P3:Region of Epirus                                                  P4:Region of Apulia                                                       P5:Chamber of Bari Interreg Greece- Italy
  (ord- 1st call)
  991.108,00 187.510,00
  4 MeDInno -Joint development of innovative processes and products based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant agri-food sectors 1. Ανάλυση αγοράς σχετικά με τα γαλακτομικά προϊόντα και τα προϊόντα κρέατος

  2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων που αφορούν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους (τυρί και κρέας)

  3.Προώθηση και BRANDING σε όλα τα στάδια των νέων προϊόντων (τυποποίηση, ταυτότητα, συσκευασία, στρατηγική προώθησης)

  4. Εκπαιδευτικά σεμινάρια και δημιουργία πρωτόκολλων σχετικά με την ανάπτυξη και παραγωγή των νέων αυτών προϊόντων

  5. Εκπαίδευση και προσαρμογή σε διεθνή brand-ορόσημα (προϊόντα ορεινής παραγωγής)

  6. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του αγροτουριστικού τομέα σε Αθήνα, Ρώμη και Λονδίνο

  LP: Region of Epirus

  PP2: Association of Pastoral Farmers of Epirus

  PP3: Union of Italian Provinces of Puglia (UPI Puglia)

  PP4: Cofagriculture of Bari

  PP5: Chamber of Commerce of Foggia

  Interreg

  Greece- Italy
  (1st call/ord, MC 07-11-2017)

  929.500,00 323.500,00
  5 CIAK- Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema (Filmoffice) 1. Δημιουργία πιλοτικής επιτροπής (Film offices) με υποστηρικτικές δομές (portal / βάση δεδομένων)

  2. εκπαίδευση στελεχών της Περιφέρειας για δημιουργία του film office

  3.Κινηματογραφικό festival στα Ιωάννινα.

  4. Επιπλέον στα πλαίσια του έργου θα γυριστούν μικρές ταινίες από νέους δημιουργούς και θα πραγματοποιηθεί ένα δίκτυο festival των εμπλεκόμενων περιοχών.

  LP:Apulia Film Commission Foundation,

  P2:Περιφέρεια Ηπείρου,

  P3:Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

  P4:Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

  P5:Πανεπιστήμιο Ιονίου (Τμήμα Οπτικοακουστικών τεχνών)

  Interreg

  Greece- Italy
  (1st call/ord, MC 07-11-2017)

  1.000.000,00 120.000,00
  6 Palimpsest- Post Alphabetical Interactive Museum using Participatory, Space-Embedded, Story-Telling 1. Δημιουργία πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας για την πολυεπίπεδη χρονικά παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς αστικών περιοχών και

  2. Καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις σε συγκεκριμένα σημεία από τη Σχολή Καλών Τεχνών (μικρά μη παρεμβατικά)

  LP:Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Σχολή Πλαστικών Τεχνών),

  P2:Περιφέρεια Ηπείρου,

  P3:Università degli Studi di Bari Aldo Moro(Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione),

  P4:Provincia de Foggia(Servizio Politiche Comunitarie Sviluppo Locale)

  Interreg

  Greece- Italy
  (1st call/ord, MC 07-11-2017)

  1.000.000,00 180.000,00
  7 ERMIS- Earthquake disasters management integrated system 1. ειδικός εξοπλισμός για διάσωση μετά από σεισμούς

  2. Μελέτη επιπτώσεων στις κατασκευές από τους πρόσφατος σεισμούς (Βελλά)

  3. Επικαιροποίηση νεοτεκτονικού χάρτη περιοχής που ενεργοποιήθηκε με εργασίες πεδίου

  4. Δημιουργία 2 ομάδων άμεσης ετοιμότητας για να επέμβουν σε περίπτωση σεισμού (ΕΛΛ+ΙΤ)

  5. Κοινές ασκήσεις μεταξύ των χωρών για μεταφορά τεχνογνωσίας

  6. (Σ) πλατφόρμας αντιμετώπισης καταστροφών (υφιστάμενη πληροφορία και διαχείριση πόρων για την αντιμετώπιση των καταστροφών)

  7. Προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης

  LP: Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ)

  P2: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

  P3: Region of Puglia,

  Associated Partner: Ένοπλες Δυνάμεις

  Interreg

  Greece- Italy
  (1st call/ord, MC 07-11-2017)

  1.000.000,00 430.000,00
  8 IR2MA- Large Scale Precision Irrigation Tools for Sustainable Water Management, Landscape Preservation and Improved Agricultural Results Δημιουργία (Σ) διαχείρισης των αρδεύσεων σε περιοχές μεγάλης κλίμακας με βάση τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις κάθε καλλιέργειας και την εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών.

  (Πολιτική άρδευσης με σκοπό την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση της φόρτισης των απορροών – Προστασία περιβάλλοντος (λιπάσματα κλπ)

   

  ΚΑΜΠΟΙ: Άρτας / Κόνιτσας / Ιωαννίνων / Κεστρίνης / Μεσοποτάμου / Πρέβεζας (Λούρος, Λάμαρη, Φιλιππιάδα, Νικόπολη, Πρέβεζα)

  LP:TEI Ηπείρου (Dep. Of Agricultural Technology),

  P2:Περιφέρεια Ηπείρου,

  P3:Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari(ISPA/CNR),

  P4:CIHEAM – ISTITUTO AGRONOMICO MEDITERRANEO – BARI (IAMB),

  P5:Consorzio per la Bonifica della Capitanata(CBC),

  Associated Partners: European Irrigation Association (EIA), Region of Puglia (ROP)

  Interreg

  Greece- Italy
  (1st call/ord, MC 07-11-2017)

  999.800,00 253.000,00
  9 ADRION 5 SENSES Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός τουριστικού brand το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις (όραση, ακοή, οσμή, γεύση και αφή).

  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιληπτικά είναι:

  • Ενισχυμένο και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν μέσω της Κοινής Στρατηγικής και του Branding που οδηγεί στην παράταση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και τη δημιουργία βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού.

  • Βελτίωση της προβολής του τουριστικού προϊόντος μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις επίδειξης.

  • Αυξημένες γνώσεις των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά το marketing του τουρισμού μέσα από τις ποικίλες δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων.

  • Ευαισθητοποίηση του κοινού ως αποτέλεσμα των ευρέων και στοχοθετημένων δραστηριοτήτων διάδοσης.

   

  Π.Η: «δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου» με την αποθήκευση υλικού τουριστικής προβολής και προώθησης της περιοχής, το οποίο θα είναι συμβατό με τις υπόλοιπες πλατφόρμες της Περιφέρειας Ηπείρου

  ·   LP: Περιφέρεια Ηπείρου

  ·   SIPRO Agenzia Provinciale Ferrara- Ιταλία

  ·   Agencija ZADRA NOVA –Κροατία

  ·   RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija –Σλοβενία

  ·   Sarajevska regionalna razvojna agencija – Βοσνία – Ερζεγοβίνη

  ·   Regionalna agencija za ekonomski razvoj –Σερβία

  ·   Fondi Shqiptar i Zhvillimit –Αλβανία

  ·   Nacionalan Turistička Organizacija Crne Gore – Μαυροβούνιο

  Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020

  (1st call)

  1.437.076,09 268.899,49
  Συνολικά Ποσά: 8.657.484,09 2.254.010,00

   

   

   

   

   

   

   

  Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, από τον παραπάνω πίνακα, στην Περιφέρεια Ηπείρου αντιστοιχεί ένα ποσοστό της τάξεως του 26%, το οποίο αντικατοπτρίζει:

   

 • Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή παρακολουθεί συστηματικά όλες τις προοπτικές και τις εξελίξεις χρηματοδοτήσεων στα διασυνοριακά και διακρατικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
 •  

 • την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στην επιχειρησιακή της δυναμικότητα.
 •  

   

   

  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα

  Συμμετέχουμε συστηματικά στις εργασίες:

 • Των Θεματικών ομάδων εργασίας και των φόρουμ για τη στρατηγική της μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου
 • Του δικτύου CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions / Διάσκεψη των Παράκτιων Περιοχών) και συγκεκριμένα:
  • στην Ομάδα Εργασίας (WG) «Διαμεσογειακή Επιτροπή» (Intermediterranean Commission (IMC), στους τομείς της Εδαφική συνεργασίας και Μακροπεριφερειακής Πολιτικής (Territorial Cooperation and Macro-Regional Strategies), της Οικονομικής & Κοινωνικής  Συνοχής (Economic & Social Cohesion), των Μεταφορών & της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Transport and Integrated Maritime Policy) και των Υδάτων & Ενέργειας (Water and Energy) καθώς και στις Γενικές Ομάδες Εργασίας & Task Forces της CPMR, και συγκεκριμένα της Συνοχής (Cohesion), της Θαλάσσης (Maritime), της Προσβασιμότητας (Accessibility) και της Ενέργειας & Κλίματος (Energy – Climate)
 • Του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής συνεργασίας με την ονομασία: «PROXIMITY GECT», με την ιταλική περιφέρεια της Basilicata και
 • Του δικτύου (ACR+) πόλεων και Περιφερειών για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και αποβλήτων και την μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
 •  

   

  • Προγραμματικές Συμβάσεις

   

  Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτισμός, αποτελεί το τρίπτυχο των επιλογών μας για την τεχνικά άρτια και εμπρόθεσμη παράδοση για χρήση, λειτουργία και αξιοποίηση έργων στις τοπικές κοινωνίες.

   

  Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια σύναψε 121 προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων ή έργων κατά το έτος 2017.

   

   

   

  • Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.

   

  Συνοπτικά, για το Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», από την έναρξή του μέχρι και 31-12-2017, ισχύουν τα ακόλουθα:

   

    ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ επί του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ ΠΕΠ 2014-2020 (%)
         
  ΕΝΤΑΞΕΙΣ 111 177.358.418,50 52,6
  ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 79 83.663.840,00 22,2
  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ 51 38.878.923,00 10,3
         

   

   

  Περιφερειάρχα,

  Κυρίες και Κύριοι.

   

  Κάθε απογραφή του έργου μας, περιλαμβάνει νέα και σπουδαία για το μέλλον του τόπου έργα.

  Υπερασπιζόμαστε  το κοινό καλό δίνοντας τις μάχες που μας αναλογούν,

  με πάθος, αίσθημα της ευθύνης και αίσθηση του μέτρου.

  Δραστηριοποιούμαστε με κρίση και πάντα λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας ότι “ενδέχεται άλλως έχειν”.

   

   

    Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων,

  Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

  Περιβάλλοντος και Υποδομών

   

   

   

  Τατιάνα Καλογιάννη – Σταύρου

   

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23672 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.