Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την Παρασκευή 22-09-2017

 Την Παρασκευή 22-09-2017  και ώρα 11.00  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 14-09-2017 συνεδριάσεως.

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 18-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία οικίας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Ηγουμενίτσας στο ύψος του Παραποτάμου» προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O.  Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 15-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού πλησίον του κυρίως φράγματος στην λίμνη Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «HΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000178 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του από 13-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 400,00 €, με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού IΙ/15-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
 • Έγκριση του Πρακτικού I/12-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 228.145,16 € πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”»
 • Έγκριση του Πρακτικού I/14-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά και χρήση δεδομένων internet από το τηλέφωνο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.
 • Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 • Άσκηση ενδίκου μέσου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθμ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπανών για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Απόφαση επί των ενστάσεων της Κοινοπραξίας «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΝ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», κατά του Πρακτικού ΙΙ/07-07-2017 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων),για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση α) της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και β) του Παπαγεωργίου Σπυρίδωνος, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, για συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργανώνει το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠ.Α.Α.Τ. την 29-09-2017.
 • Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης των Εθνικών μας Ευεργετών και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 12-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά – Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών, για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, της 2ης Ποδηλατοδρομίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στην προστατευόμενη περιοχή Natura, που θα πραγματοποιηθεί τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Τρουμπούκη Μάριου, στην Αθήνα, για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως και 27-09-2017.
 • Άσκηση ενδίκου μέσου (προσφυγή) της Π.Ε. Πρέβεζας κατά της απόφασης του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Συν. 36η/4-9-2017).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή ποσού).
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών των Επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών και προμήθειας ηλεκτρονικού και λοιπού μηχανικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για την ανάθεση αυτών.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση τριήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ «Χαράς και Ενότητας» με θέμα τη διαφορετικότητα από τη Χ.Ε.Ν. Ιωαννίνων (παράρτημα Χ.Ε.Ν. Ελλάδας) στα Ιωάννινα από 22 έως 24/09/2017.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου την Πέμπτη 14/09/2017

  Την Πέμπτη 14-09-2017 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 01-09-2017 συνεδριάσεως.

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 22-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Πυρσόγιαννη – Πληκάτι», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 20-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Ιτέα – Τρίστενο και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 80.650,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 11-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση 36ης επαρχιακής οδού Δίστρατο-Βασιλίτσα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 11-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/16), για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση Επαρχιακής οδού στα όρια του Ανηλίου (Προμήθεια υλικών)».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση της 19ης Επαρχιακής οδό προς Σερζιανά».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβής μέλους ΤΕΕ στο πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά».
 • Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (σε υπέρβαση λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.), του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφερείας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας προς Παντάνασσα», αναδόχου «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες λοιπών κτιρίων Περιφερείας Ηπείρου.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/30-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 187,00 € πλέον ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/04-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, για το έτος 2018 και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφερείας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου  Πωγωνίου (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του πρώην Δήμου Άνω Καλαμά», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με κωδικό MIS 5000178.
 • Απόφαση για την άσκηση ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 82/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χρήστου Μαγγλάρα στην Αθήνα, από 17 έως και 20-09-2017, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σεμινάριο) του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάκλησης πιστώσεων των αναλήψεων της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή του σταθμού αποχιονισμού Μετσόβου (ΤΟΛ αποθήκευσης αλατιού – στάθμευση μηχανημάτων) της Π. Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών, και κατάρτιση των όρων των διακηρύξεών τους, για την προμήθεια και μεταφορά άπλυτου αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 11ο Γύρο Λίμνης, 16 & 17/09/2017.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/12-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA 2017» συνολικού προϋπολογισμού € 58.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαμόρφωση κόμβου εισόδου Νεοχωρίου μετά απαλλοτριώσεων» προϋπολογισμού € 310.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2017, για την υλοποίηση του έργου: «Συμπληρωματική αρχιτεκτονική τεκμηρίωση & έλεγχος στατικής επάρκειας μνημείου ΙΜΑΡΕΤ».
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Αλεξίας Παππά, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας, στα Ιωάννινα από 18 έως και 21-09-2017, για να συμμετάσχει στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών».
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Λιόγκα Γιαννούλας, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα, από 18 έως 23-09-2017 για την παρακολούθηση του 17ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας (έξοδα κηδείας υπαλλήλου).
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση από την Π.Ε. Θεσπρωτίας, της 2ης Ποδηλατοδρομίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στην προστατευόμενη περιοχή Natura, που θα πραγματοποιηθεί τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας» προϋπολογισμού € 37.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός – σήμανση οδού Ελαίας – Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας» προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/386/30-08-2017 & Φ.301/387/30-08-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 30-08-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου στην περιοχή της Τ.Κ Πέτρας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και β) εκβάθυνσης και καθαρισμού κοίτης ποταμού Λούρου στο ύψος της Τ.Κ Στεφάνης προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 27-06-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 23/1165/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 13-07-2017 για επείγουσες εργασίες σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθουα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/287/13-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 23/1166/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (επιστροφή ποσού από καταβληθέν παράβολο).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας (οδοιπορικά Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2017).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης, για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια υλικού για την εκπαίδευση στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και την χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση δαπανών δημοσίευσης του διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου/ων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων (ΕΠΕΚ) για το έτος 2017 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας”, συνολικού προϋπολογισμού € 107.000,00 με ΦΠΑ (CPV: 30200000-01 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες)».


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017

  Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-07-2017 συνεδριάσεως.

   

 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-07-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του από 17-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 5.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες Μελέτες Βελτίωσης της Οδικής Σύνδεσης της Φιλιππιάδας με την Ιόνια Οδό».
 • Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-11-2017.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ηλεκτροφωτισμός Ε.Ο. Άρτας – Πρέβεζας στον κόμβο Πασσά», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 03-10-2017.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή Γέφυρας σύνδεσης της 13ης Επαρχιακής Οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου», αναδόχου Τασολάμπρου Άγγελου, μέχρι την 17-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε. μέχρι την 31-10-2017.
 • Έγκριση του από 21-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 13-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 25-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (υπερβατικός λόγω συμπληρωματικής σύμβασης) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας – Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη ΕΔΕ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες», προϋπολογισμού € 160.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 1/26-06-2017 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 Περιφέρειας Ηπείρου, με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ. 13/601/09-05-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 22-07-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 74821/4548/24-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά – Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας συστήματος παρακολούθησης στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το τρίμηνο Αύγουστος – Οκτώβριος 2017.
 • Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση των: Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Κατόπη Βασιλείου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, την 27-07-2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση των εταίρων του έργου Adri-Up που διοργανώνει ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας (επικεφαλής εταίρος) στο πλαίσιο μηχανισμού διευκόλυνσης CEF.
 • Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμού 196.800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece” και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του Επιστημονικού Δελτίου «Τζουμερκιώτικα Χρονικά», με την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση, από την Περιφέρεια Ηπείρου, Πανελληνίων Αγώνων Ορεινής Τοξοβολίας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνούλας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την έκδοση του περιοδικού «Σαρακατσαναίοι» της Αδελφότητας Σαρακατσαναίων Ηπείρου με την Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση του 1ου/27-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μισθοδοσία των υπαλλήλων της Π.Ε. Ιωαννίνων έως 31/12/2017.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 20 Σκανδιναβών τουριστικών πρακτόρων, στην Ήπειρο, το διάστημα 23-31/08/2017, στο πλαίσιο διοργάνωσης Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης), μετά από την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Mediterranean Panorama 2017 στη Στοκχόλμη.
 • Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail.
 • Έγκριση δαπανών για τη δημιουργία διαφημιστικών ειδών της Περιφέρειας Ηπείρου για διανομή στις τουριστικές εκθέσεις.
 • Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου της Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Σοφίας Φούκη στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-4/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη με τους Γερμανούς διοργανωτές της εκδήλωσης Griechenland Festival 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 2-3/9/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πολιτιστική εκδήλωση της Ομοσπονδίας Αδελφοτήτων Τζουμερκιωτών.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας αναλωσίμων και ανταλλακτικών ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάστασης της 16ης επαρχιακής οδού (κατασκευή τοιχίου) στη θέση Λεπιανά», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2017» προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά – Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μελέτη του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το υποέργο της Π.Ε. Άρτας «Ανειλημμένες υποχρεώσεις της δράσης “Αμοιβή σύνταξης πραγματογνωμοσύνης για θέματα τεχνικής φύσεως της ΔΤΕ ΠΕ Άρτας από Επιστημονικούς Φορείς”».
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών σήμανσης και ασφάλισης οδοποιίας ΠΕ Άρτας για το έτος 2017, προϋπολογισμού δαπάνης € 12.000,00 με ΦΠΑ, βάσει του από 24-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση τροποποίησης της από 04-07-2007 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση τροποποίησης της από 24-02-2017 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/30-06-2017 (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων), για τους έντεκα (11) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών – προμηθειών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην «Γιορτή Τσιπούρας», που θα πραγματοποιηθεί στις 06-08-2017 στην παραλία της Σαγιάδας.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-07-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας β) καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας στηθαίων ασφαλείας για τοποθέτηση στα επικίνδυνα σημεία του επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π. Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 26-05-2017, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων σε όλο το μήκος της 6ης επαρχιακής οδού, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/189/26/5/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 18/861/16-06-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 60325/358/27-06-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 27-06-2017, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από ξερά χόρτα και β) καθαρισμού εσοδευτικών στομίων στις λιμνοθάλασσες Μάζωμα και Τσοπέλι λόγω προσχώσεων από δυνατούς ανέμους.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/287/13-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 13-07-2017, για επείγουσες εργασίες α) σταθεροποίησης των πρανών του ποταμού Αρέθονα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας και β) καθαρισμού στραγγιστικών αυλακών και αποκατάσταση βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Κερασώνα – Παναγιάς.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης (9ο Acheron River Party) στις 12-08-2017.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 •  

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου αύριο Τετάρτη 07-06-2017

  Την Τετάρτη 07-06-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 26-05-2017 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση του από 29-05-2017 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΠΕ Φ500 PN 12,5Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου (θέση Πριάλα) του ΤΟΕΒ Μπόιδα Μαυρής», προϋπολογισμού 55.911,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές εργασίες στο αρδευτικό δίκτυο περιοχής ΤΟΕΒ Πόρου Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», προϋπολογισμού 50.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 28-08-2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΥΑΙ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».
 • Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)».
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση για την προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας (προβολή παραδοσιακών προϊόντων, πολιτιστικών δράσεων και τουρισμού) που διοργανώνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας, το διάστημα 17-18/6/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε εκδήλωση προβολής της ελληνικής γαστρονομίας με τίτλο Culinary Summer Festival 2017 που διοργανώνεται στο Μόναχο της Γερμανίας το διάστημα 23-25/6/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία Κινέζων αξιωματούχων, κατά την επίσκεψή τους στην Ήπειρο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Jilin της Κίνας, με πρωτοβουλία του Ελληνο-Κινεζικού Συνδέσμου.
 • Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Γερμανών δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) για την προβολή του μονοπατιού EPIRUS TRAIL, το διάστημα 15-19/6/2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ANUGA που διοργανώνεται στην Κολωνία της Γερμανίας, το διάστημα 7-11/10/2017.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση του 3ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.).
 • Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με το ΚΕΘΕΑ, κατά των ναρκωτικών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων Σταμούλη Λαμπρινής, στο Τορίνο της Ιταλίας, για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Food Hygiene and Flexibility», το οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 12-16 Ιουνίου 2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης αυτής προς και από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Χαρίση Θεοδώρας και Μαγγιώρου Βασιλείου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων μηνός Ιουνίου 2017, των υπαλλήλων του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση συμπλήρωσης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα γονέων του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ, για το διάστημα από 01-03-2017 έως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 25-04-2017, για την αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) που προκλήθηκαν μετά από περιόδους έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων-χιονοπτώσεων στην επαρχιακή οδό Ελατοχώρι – Βοβούσα και στην επαρχιακή οδό Μηλιωτάδες – Γρεβενίτι – Φλαμπουράρι του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό Λίμνη Πηγών Αώου – Χρυσοβίτσα και στην επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη Ανατολική, του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Ζίτσα – Σακελλαρικό – Λίθινο του Δήμου Ζίτσας, στην επαρχιακή οδό Άγιος Ανδρέας – Αρτοπούλα του Δήμου Δωδώνης και στην 2η επαρχιακή οδό προς Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 35703/2122/25-04-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου και την αριθμ. 12/520/28-04-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας στο δρόμο Αθαμάνιο – Θεοδώριανα ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του 1ου ΣΠ (υπερβατικός) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ της αρχικής σύμβασης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ».
 • Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτής – φορτηγό κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δένδρων, αποχιονισμός, μεταφορά και ρίψη άλατος απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων κ.λ.π.) από 19-02-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 752/20-02-2017 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ / ΑΔΑ: 605Ω7Λ9 – ΖΨ5 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από το «Πρόγραμμα Τελών αδειών κυκλοφορίας & μεταβίβασης αυτοκινήτων 2017» της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κλειστής και στεγασμένης θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, καθώς στα πλαίσια της αρ. οικ. 1044/20-03-2017 Διακήρυξη της Π.Ε. Άρτας δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 42/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού Αετός – Κάτω Παλαιοκκλήσι με το επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Αλεξίου Παύλου, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τoυ σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΩΝ», που διοργανώνει το ΕΚΔΔ – ΙΝΕΠ και θα  διεξαχθεί από 19 έως 22-06-2017.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 13 και 14-03-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου από Σαγιάδα προς Τελωνείο Μαυροματίου λόγω  κατολισθήσεων – καταπτώσεων από τις έντονες βροχοπτώσεις και β) άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας επαρχιακού δικτύου στο Δήμο Φιλιατών (Γυρομέρι), σύμφωνα με την αριθμ. 21161/1199/13-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 8/332/21-03-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 03-04-2017 για επείγουσες επεμβάσεις λόγω των έντονων βροχοπτώσεων (καθαρισμός οδών, αποκατάσταση ζημιών, καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση πρασίνου κλπ) σύμφωνα με την αριθμ. 28999/1640/03-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και την αριθμ. 11/510/12-04-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 28-02-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης του ποταμού Αρέθονα από πεσμένα δένδρα στην περιοχή Καστροσυκιάς ΠΕ Πρέβεζας», στην κοίτη του ποταμού Αρέθονα (περιοχή Καστροσυκιάς), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 21894/508/15-03-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 8/350/21-03-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου) για την περίοδο 2017-2018», σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000007.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017, για την πρόσληψη Εποχικού Προσωπικού Δακοκτονίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κονταξή Σπυριδούλας και Μιχάλη Σταύρου, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 και 23-06-2017.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες καθαρισμού των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης για την επισκευή οργάνου GPS, την ετήσια συνδρομή σε δορυφορικό δίκτυο καθώς και τη συνδρομή κάρτας internet για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (2ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο στην Πρέβεζα).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης (35ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας).
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Αδελφότητα Σκλιβανιτών Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου αύριο Μ. Τετάρτη 12/04/17

  Την Μ. Τετάρτη  12-04-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 05-04-2017 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Αγία Παρασκευή – Φούρκα προς Σαμαρίνα», αναδόχου ΘΩΜΟΣ Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε., μέχρι 30-06-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την «Αποκατάσταση φθορών σε κτιριακές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου στην Θεσπρωτία (Προμήθεια Υλικών)».
 • Έγκριση του Πρακτικού 3/07-04-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη για το α/α 12 δρομολόγιο «Καλέντζι-Κωστήτσι») της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2016-2017.
 • Έγκριση ορθής επανάληψης του Πρακτικού ΙΙ/16-01-2017 (Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 2/55/26-01-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2017, όπως διαμορφώθηκε μετά την 2η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τσέντζου, υπαλλήλου του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 26-04-2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: παραγωγή γραπτού λόγου και τεχνικές παρουσιάσεων», που θα διεξαχθεί από 24/04/2017 μέχρι 26/04/2017 στην Θεσσαλονίκη.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Αρτεμησίας Ζιώγα, υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, στην Θεσσαλονίκη από 23 έως 26-04-2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με τίτλο: «Βελτίωση κοινωνικών ικανοτήτων: παραγωγή γραπτού λόγου και τεχνικές παρουσιάσεων», που θα διεξαχθεί από 24/04/2017 μέχρι 26/04/2017 στην Θεσσαλονίκη.
 • Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα (FINAL FOUR) ποδοσφαίρου μαθητών- μαθητριών Λυκείων Ελλάδας σχ. έτους 2016 – 2017 και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση της Τελικής Μουσικής Εκδήλωσης- Συναυλίας του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση «Γραβιά» ΔΔ Γραικικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περάτωσης, μετ’ αναθεωρήσεως, των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βλαβών της γέφυρας Κοράκου επί του Αχελώου ποταμού στα σύνορα των νομών Άρτας – Καρδίτσας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕ, Βασίλειος Θωμάς & ΣΙΑ ΟΕ» μέχρι την 12-07-2017.
 • Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτών (εκσκαφέας -φορτωτής – φορτηγό κλπ) για τον αποχιονισμό, μεταφορά και ρίψη άλατος, άρση καταπτώσεων, κοπή δένδρων, απόφραξη τεχνικών φρεατίων, καθαρισμός και αντικατάσταση ροής τάφρων κ.λ.π. από 05-01-2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 40/Φ.300.09.ΜΙΜΟ (ΑΔΑ:ΨΛ107Λ9-Ξ2Γ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας έτους 2017, για επικαιροποίηση της αριθμ. 3/100/29-01-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά σε δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε Άρτας ενώπιον του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2017, προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών στον Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 246.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 07-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος – Βρυσέλλα – Φιλιάτες – Σύνδεση με Σίδερη», προϋπολογισμού € 358.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα – Σύβοτα και Βασιλικό – Καρτέρι», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του 6ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως λόγω αύξησης των αναθεωρήσεων) του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής) στο γυμνάσιο Γαρδικίου», αναδόχου Χρήστου Ράπτη.
 • Διόρθωση της αριθμ. 26/1418/22-09-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα δρομολόγια της Α΄θμιας Εκπαίδευσης «Καλλιθέα-Βρυσοπούλα-Νεράιδα» με α/α 43 και «Νεράιδα – Παραμυθιά (ανταπόκριση με όχημα ταξί από Ηγουμενίτσα και ώρα 14:00)» με α/α 4.47 ως προς το όνομα του μειοδότη μεταφορέα.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας μόνιμου και αναλώσιμου υλικού καθώς και για εργασίες συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» προϋπολογισμού 10.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ2012ΕΠ03000012 (από αναβολή με την αριθμ. 10/457/05-04-2017 απόφαση της Ο.Ε.).
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση για του Αυγέρη Ιωάννη, Αναπλ. Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, και των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής, Νούσια Ηρακλή και Παπαδήμα Βασιλικής, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους σε σεμινάριο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα την μεταφορά τεχνογνωσίας σε υπαλλήλους επιφορτισμένους με ελεγκτικό έργο, που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 25-04-2017.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.