Με 44 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Με 44  θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 27/9 στις 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας.

1. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 04 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Τ.Κ. Ωρωπού», Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η).

2. Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 Μέτρο 04 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3 : «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας» ΔΡΑΣΗ 4.3.4 : «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με τίτλο έργου «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Τ.Κ. Σινώπης», Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4./ΕΥΔΠ_87 (1η).

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου¨ «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφ. Ηπείρου2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011). (Υποέργο: Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας) .

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου¨ «Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου » (Υποέργο αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας).

5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του έργου¨ «Συντήρηση-αποχιονισμός-αποκατάσταση εθνικού επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου Περιφ. Ηπείρου2014-2016 (π.κ2013ΕΠ03000011. (Υποέργο:Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ.Στεφάνης –Γ Φάση).

6. Παράταση προγραμματικής σύμβασης.

7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.

8. Παράταση εργασιών του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ έως την 15/12/2017 .

9. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής κ Οριστικής παραλαβής του έργου:{ Δίκτυο αποχετεύσης ακαθάρτων Δ.Δ Θεσπρωτικού} .

10. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : << Σ016 Υπηρεσία αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και συναρμολόγησης προκάτ οικίσκου για την εγκατάσταση του Νηπιαγωγείου Χειμαδιού >>.

11. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. Ζαλόγγου».

12. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. Λούρου».

13. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Απεντόμωση και απολύμανση χώρων άθλησης και δημοτικών κτιρίων».

14. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, μηνός Αυγούστου 2017.

15. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας, μηνός Αυγούστου 2017.

16. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας για την NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017” μηνών Ιουλίου- Αυγούστου 2017.

17. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας για την NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017” μηνών Ιουλίου- Αυγούστου 2017.

18. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: {Ιατρική παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας}.

19. Κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠ αυτών.

20. Αποδοχή ένταξης των Δομών του Δήμου Πρέβεζας στην αριθ. πρωτ. 4359/ 5-5-2017 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και έγκριση ανανέωσης συμβάσεων εργαζομένων για την υλοποίηση του προγράμματος.

21. Παράταση μίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Νεάπολης, Τοπ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

22. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ» περιοχής Αγίας Τριάδας-Νεοχωρίου, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

23. ΄Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για ορισμένο χρόνο δημοτικού ακινήτου για κοινωφελή σκοπό.

24. Έγκριση παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου , στον Ι. Ν. Αγίου Νεκταρίου κατόπιν και του ΦΕΚ 64/ΑΑΠ/24-3-2017.

25. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017.

26. Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2016

27. Ανάκληση δεσμεύσεων οδοιπορικών Ά εξαμήνου 2017 .

28. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

29. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Γ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .

30. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση χρεώσεων οφειλετών από πρόστιμα ΚΟΚ .

31. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

32. Έγκριση διαγραφής ποσών λογαριασμών τελών ύδρευσης.

33. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών(κ. Φατούρο).

34. Συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με τη συντονιστική αρχή του φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που εκπροσωπείται νομικά από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ.

35. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την δικαστική λύση της αστικής εταιρείας “ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ” .

36. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών υποστήριξης και λειτουργίας των εφαρμογών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας .

37. Εγγραφές – μεταγραφές – διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολ. Έτος 2017-2018.

38. Έγκριση διάθεση πίστωσης και πραγματοποίησης των εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της πόλης της Πρέβεζας.

39. Έγκριση τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Δωρητών Δήμου Πρέβεζας και διάθεση πίστωσης.

40. Πραγματοποίηση εκδήλωσης «Λεβεντογέννα Ήπειρος», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης .

41. Έγκριση έναρξης λειτουργίας του τομέα εκμάθησης παραδοσιακών χορών και τραγουδιών του Δήμου Πρέβεζας – μουσικοχορευτικού τμήματος με τραγούδι – Καθορισμός ετήσιας συνδρομής για το έτος 2017 – 2018 .

42. Έγκριση 3ης /2017 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2017-2018.

43. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2017-2018

44. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και λοιπών Αιρετών, για υπηρεσία εκτός έδραςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23961 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.