Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (27/04/18)

Την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-04-2018 συνεδρίασης.

 

 • Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Α’ τρίμηνο έτους 2018 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση του Πρακτικού 2ο/18-04-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου για την «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του από 16-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 918.500,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 17-04-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 30-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντιστήριξης των πρανών στον αρχαιολογικό χώρο του Μικρού Θεάτρου της Αρχαίας Αμβρακίας», προϋπολογισμού € 205.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 16-04-2018 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του από 15-02-2018 συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου» με κωδικό MIS 5000123 με Κ.Α. 2017ΕΠ01810012 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αναστύλωση – Στερέωση Δημοτικού Σχολείου Κράψης», αναδόχου «ΕΝΤΙ Ι. ΡΑΦΤΗ», μέχρι την 03-05-2019.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας οδικού δικτύου από εθνική οδό προς Πέρδικα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επιστημονική υποστήριξη από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας σχετικά με την έρευνα των αναπτυξιακών προοπτικών των ορεινών και ημι-ορεινών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου με Κ.Α2014ΕΠ53000007, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάιος και Ιούνιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Λεουσίδη Αλέξανδρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Π.ΙΝ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης με τίτλο «Προστασία και βιώσιμη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων», από 23/04/2018 μέχρι 27/04/2018.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 15.500,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ακύρωσης της από 30-03-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού προς Λαγκάδα», προϋπολογισμού € 320.000,00 με ΦΠΑ και έγκριση προσφυγής σε νέα διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση του από 15-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης ανάντη πρανών επί της οδού προς Ι.Μ Τσούκας Τ.Κ. Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιστήριξη κατολισθέντων πρανών (κατασκευή σαρζανέτ) για την προστασία κατοικιών – Λοιπές εργασίες αποκατάστασης ζημιών στην Τ.Κ. Ελληνικού της Π.Ε Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επείγουσα μελέτη νέας γέφυρας επί της 2ης επαρχιακής οδού στον Άραχθο ποταμό», προεκτιμώμενης αμοιβής 98.763,19 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συρράκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα», αναδόχου Δημήτριου Τσομπίκου, Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 30-12-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών στην 43η επαρχιακή οδό Μεγάλη Γότιστα-Κράψη», αναδόχου «Δημήτριος Ξάνθης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 31-10-2018.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Επισκευή και αποκατάσταση κτηνοτροφικών υποδομών στα όρια του Δ.Δ. Κόντσικας και Κωστάνιανης (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Έγκριση του Πρακτικού 2ο/20-04-2018 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 327.170,76 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Πάκου Αθανασίας, υπαλλήλου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Θεσσαλονίκη, από 22 έως 27-04-2018, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 81009Ο18 και τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ».
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 • Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάιος – Ιούνιος
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στην συνάντηση εργασίας την 27/04/2018, προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τη δρομολόγηση της επόμενης πρόσκλησης στρατηγικών έργων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020».
 • Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Οικονόμου Ευθαλίας, στην Chioggia της Ιταλίας για τη συμμετοχή της σε σεμινάριο με θέμα: «Food Hygiene at Primary Production,Course on acquatic animals», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 7-11/5/2018 και έγκριση δαπανών για την κάλυψη της ημερήσιας αποζημίωσης αυτής.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, Λάλα Μιχαήλ, στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με κωδικό 81021Ρ18 και τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9-11 Μαΐου 2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πολιτιστική εκδήλωση «Ηπειρωτική Λαογραφία» της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 28 και 29 Απριλίου 2018.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 2018, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Γότιστα – Κράψη – Ανατολική – Βαθύπεδο.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την μεταφορά και απομάκρυνση στραγγισμάτων από το Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, λόγω κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 495.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-03-2018 ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάσταση της 24ης Ε.Ο. (κατασκευή τάφρου) στη θέση Ελάτη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προστασία πρανών της κοίτης του ποταμού Αράχθου από πλημμυρικά  φαινόμενα στις θέσεις όδευσης της Ε.Ο Φτέρη – Βαθύκαμπος – Κρυονέρι», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ21 (κεφαλή) του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 30-09-2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή υψομετρικών στοιχείων για τον υπολογισμό των απαραίτητων βελτιώσεων σε τμήματα του δρόμου Άρτα – Ροδαυγή – όρια Νομού», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002.
 • Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 39/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, για την υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε Άρτας για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Αγγελικής Καλαφάτη, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, στην Θεσσαλονίκη 09-11/05/208, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάριο του ΙΝΕΠ.
 • Έγκριση μετάβαση στελέχους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας στο Βούπερταλ της Γερμανίας, για την εκδήλωση «5ο Αντάμωμα Ηπειρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης», που διοργανώνεται το διάστημα 4-6/5/2018 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών επαρχιακής οδού Παραμυθιά – Ελευθεροχώρι – Πετούσι», προϋπολογισμού € 95.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για αποκατάσταση – επισκευή σποραδικών φθορών – διαρροών, υλικών γεωθερμίας, προσθήκη ρολογιών, φρεατίων όμβριων στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Σγουρίδου Χίλδας-Ενρικέτας, για τη συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ», το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από 14 έως 17-05-2018.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/16-04-2018 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άγονα και νέα δρομολόγια) χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Τμήμα Πληροφορικής).
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρήστου Τσίνα στην Αθήνα για να συμμετάσχει στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) με κωδικό 80036Ρ18 και τίτλο: «Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού ως εργαλείο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», το οποίο θα διεξαχθεί από 07/05/2018 μέχρι 11/05/2018.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας α) με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018» και β) με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ» για το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο – Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου», για την κάλυψη της δαπάνης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (με υπέρβαση λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του ΦΠΑ από 23% σε 24%).
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/154/17/04/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 17-04-2018, για επείγουσες εργασίες άρσης καταπτώσεων στην εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Τ. Κ. Λούτσας που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
 • Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/19-04-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841) για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/23-04-2018 της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-03-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Διεξαγωγή της δημόσιας προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Σιούτη Σπυρίδωνα, προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας,  στην Θεσσαλονίκη για συμμετοχή του σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Δημοσιονομική Διαχείριση: Έλεγχος και Εκκαθάριση δαπανών στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης» που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Μάιου 2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη, από 3-5/5/2018 για την παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης με τίτλο «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3-29 Μαΐου 2018.
 • Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-09-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στηθαίων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», μέχρι την 15-08-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-08-2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Ε’ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την αίτηση ακυρώσεως (αριθμ. καταθ.: 10105/2010) των Χρυσοπηγής συζ. Θεοφάνη Πέτσιου και Θεοφάνη Πέτσιου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (ήδη Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων), για την ακύρωση της αριθμ. 6025/30-09-2010 απόφασης του Νομάρχη Ιωαννίνων, με την οποία τροποποιήθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο στα Ο.Τ. 670,668 και ΚΧ 671Α στην περιοχή Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙV/20-04-2018 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνή διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», προϋπολογισμού 6.322.500,00 € πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2015ΕΠ53000001 «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου (π.κ. 2009ΕΠ53000002)», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του Εθνικού Οδικού Δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 24-04-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζατών του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 110.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας Δ31 του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου», προϋπολογισμού € 20.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή κτηματολογικών στοιχείων του έργου: Βελτίωση–ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου Καστανιά –Τετράκωμο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετάβαση υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα για την έκθεση «Greek Travel Show 2018» που διοργανώνεται το διάστημα  4-6/5/2018.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (05/04/18)

  Τη Μ. Πέμπτη 5 Απριλίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 29-03-2018 συνεδρίασης.

   

 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας και εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω υπερχείλισης ρέματος εντός οικισμού Αβαρίτσας», αναδόχου ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι την 02-05-2018.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της προμήθειας του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γηπέδου 5Χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (Προμήθεια Υλικών)», μέχρι 30-07-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση Επαρχιακής οδού προς Παρδαλίτσα και προστασία οικίας και κτηνοτροφικής εγκατάστασης από κατολίσθηση μεγάλου μήκους», αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε.Δ.Ε», μέχρι την 26-06-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή τοποθεσιών και συλλογή στοιχείων των εν δυνάμει πεδίων αναρρίχησης στην περιοχή της Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 6.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων για την «Προμήθεια υλικών αντιμετώπισης προβλημάτων ύδρευσης στα όρια του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην Πέτρα Ζαγορίου», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την ενίσχυση ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελοχωρίου και ελεύθερο πλέγμα επένδυσης πρανών», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Μαυρογιώργου Παύλου και Λώλη Παναγιώτας, από 15-04-2018 έως και 20-04-2018 στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (Σεμινάριο) του Εθνικού Κέντρου δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τίτλο: «Σχεδιασμός και εφαρμογή ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα».
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Αθανασίου Σταύρου και Δέμκα Βασιλικής, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΔΙΓΕΛΠ με θέμα: «Επιμόρφωση στο Πρόγραμμα «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» (ΔΙΓΕΛΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2018», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 27-04-2018.
 • Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφ. Α της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών ενόψει της επίσκεψης του Περιφερειάρχη Ηπείρου και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, σε ιδρύματα και παραμεθόρια φυλάκια της 8ης Μεραρχίας, λόγω της εορτής του Πάσχα.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Εσπερίδας με θέμα «Κήποι κουζίνας».
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση ημερίδας με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) Παράρτημα Ηπείρου.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες (πτηνοτροφεία) στα όρια του Δήμου Αρταίων», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 16-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 23-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης της Μονής Σέλτσου)», προϋπολογισμού € 240.000,00 με ΦΠΑ.
 • Τροποποίηση της αριθμ. 40/1939/30-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Άρτας, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας
 • Έγκριση 3ης τροποποίησης  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20%  του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, με τους ίδιους όρους της αρχικής, καθώς στο πλαίσιο της αριθμ. 141/08-03-2018 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Έγκριση διενέργειας δημόσιων μειοδοτικών δημοπρασιών και κατάρτιση των διακηρύξεων αυτών για τη μίσθωση ακινήτων στέγασης: α) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε Άρτας β)  των Υπηρεσιών Διοίκησης της Π.Ε Άρτας και γ) μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου 2018 με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, γεωπόνου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τη συμμετοχή του στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΙΝΕΠ με τίτλο: «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης / ΔΙΓΕΛΠ – RICA II», που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από 23/04/2018 έως 27/04/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Μαρίας Ντάρα και Δήμητρας Γούλα, για τη συμμετοχή τους στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και συναφών Υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΕΚΔΔΑ), και θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 16-04-2018 έως 19-04-2018.
 • Απόφαση επί της από 26-03-2018 ένστασης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της αριθμ. 8/388/02-03-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση τριών (3) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, για το χρονικό διάστημα Μαΐου 2018-Οκτωβρίου 2018, για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση των εργασιών του προγράμματος Δακοκτονίας 2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Αικατερίνης, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με θέμα: «Δειγματοληψίες τροφίμων και πόσιμου νερού», που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 23 έως 25/04/2018.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (29/03/18)

  Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-03-2018 συνεδρίασης.

 • Κατάρτιση του σχεδίου της 2ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση του από 23-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδοστρώματος στη θέση ‘Παλιουρή’ της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00  € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 718.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ζίτσας», προϋπολογισμού € 349.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ασπροχώρι – Λίππας – Πλατανίων», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 23-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 42ης επαρχιακής οδού Δίκορφο – Μανασσής – Μηλιωτάδες», προϋπολογισμού € 160.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετακίνηση της Ολυμπίας Ντόβα, Κοινωνικής Λειτουργού, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της σε συνάντηση εργασίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΝΠΔΔ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με τίτλο «Ο ρόλος του Κοινωνικού Συμβούλου: Θεσμικό πλαίσιο-Προκλήσεις – Προοπτικές» , η οποία θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 30-03-2018.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εκτός κανονικού ωραρίου αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων (Πρόσθετα Τέλη) για το Α’ εξάμηνο του έτους 2018 των κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση της 12ης επαρχιακής οδού (Άρτα – όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά – Διχομοίρι», αναδόχου Γεωργίου Μπαζούκη ΕΔΕ, μέχρι την 18-07-2018.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση-Διαγράμμιση τμήματος Εθνικής οδού Φιλιάτες-Ασπροκκλήσι», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών κεντρικής υδροληψίας αρδευτικών έργων στη Γλυκή και αναχωμάτων στην Ποταμιά», προϋπολογισμού € 70.700,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 23-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Τράπεζα EUROBANK.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων και καθαρισμός κοίτης από φερτά υλικά, για την βελτίωση συνθηκών ροής του ποταμού Αχέροντα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άρση προσχώσεων και καθαρισμός κοίτης από φερτά υλικά, για την βελτίωση συνθηκών ροής του ποταμού Κοκκυτού», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 26-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 05-02-2018, για επείγουσες εργασίες για αποκαταστάσεις ζημιών από τις πρόσφατες θεομηνίες που έπληξαν την ΠΕ Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/39/5/2/2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 6/299/16-02-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Υλοποίηση του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, προϋπολογισμού 103.572,24 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού εκτύπωσης, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και της Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πρέβεζας, για το έτος 2018, προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”», προϋπολογισμού € 46.996,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Εσπερίδας με θέμα «Κήποι κουζίνας» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 •  

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (23/03/18)

  Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 12-03-2018 έκτακτης συνεδρίασης.

   

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – Αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής Καρυών», προϋπολογισμού 25.000,00 με Φ.Π.Α με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου καμπής – Φιλιππιάδας», προϋπολογισμού 000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού 111.600,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια αμμοχάλικου για τη δημιουργία προσωρινής διάβασης από τα στρατόπεδο Πετροπουλάκη έως την είσοδο της Φιλιππιάδας για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων στο στρατόπεδο Πετροπουλάκη», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας-Καρδίτσας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – λοιπές εργασίες στην επαρχιακή οδό Χουλιαράδων – Βαπτιστού της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 16-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Χαροκόπι-Πετροβούνι θέση ΄΄Τσίμοβο΄΄»,, προϋπολογισμού 400,00€ € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στην πεδιάδα Κουκλιών Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Άραχθο της Τ.Κ. Ραφταναίων του Δήμου Βόρειων Τζουμέρκων (Κατασκευή συρματόπλεκτων κιβωτίων για αντιστήριξη επαρχιακής οδού)», προϋπολογισμού 124.000,00 € με Φ.Π.Α
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού Μανoλιάσα – Μελιγγοί», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (Παροχή Υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά» προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επαρχιακής οδού 3α στον οικισμό Γερακάρι», προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια χρώματος διαγραμμίσεων για το εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός παραλίμνιας περιοχής από ξηρούς κορμούς δέντρων για αποφυγή πλημμυρικών στην τάφρο Λαψίστας», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, και ανάθεσης της προμήθειας ξυλείας για την επισκευή γέφυρας τύπου μπέλεϋ της Τ.Κ. Γκριμπόβου Δήμου Ζίτσας.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/14-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/20-03-2018 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού 327.170,76 € με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)» με κωδικό MIS 5000169 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης Φ32/ΡΝ25 και υδραυλικών υλικών για την ύδρευση των κτηνοτροφικών μονάδων Τ.Κ. Κακόλλακου Δήμου Πωγωνίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων έως 30-06-2018 με αναδρομική ισχύ από 28-02-2018 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων.
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Διόρθωση – συμπλήρωση της αριθμ. της 40/1974/30-11-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων (έξοδα κηδείας πρώην υπαλλήλων).
 • Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ εκδήλωσης με θέμα «Δωδωναία Συνάντηση».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση, διαμονή και διατροφή 25 δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων από τη Σουηδία, τη Ρουμανία και την Πολωνία στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 26-31/03/2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση Πανηπειρωτικού Forum προώθησης τοπικών προϊόντων στα Ιωάννινα στις 19-03-2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Natural Organic Product Europe, που διοργανώνεται στο Λονδίνο το διάστημα 22-23/4/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για υπερωριακή εργασία, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 08-03-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών & στάθμισης βαθμολογίας τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης – αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της νέας – βάσει των νέων προτύπων διακηρύξεων – διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 7/346/23-02-2018 απόφασης της Ο.Ε.).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση λειτουργικότητας περιμετρικής τάφρου Βίγλας», προϋπολογισμού 35.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Λάμπρου Ελ. Γεωργούλα, μέχρι την 31-07-2018.
 • Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ισόποσου με τον 1ο Α.Π.Ε.) του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση», αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.».
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 της Π.Ε. Άρτας (οδοιπορικά Β’ τριμήνου) και έγκριση απαλλαγής υπολόγων ΧΕΠ της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση τροποποίησης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% Α) του αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και διαδικασίας απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση – επισκευή σποραδικών φθορών – διαρροών, υλικών γεωθερμίας, προσθήκη ρολογιών, φρεατίων όμβριων στο δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο3/19-03-2018 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που ήταν σε ισχύ έως την 30-06-2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών – υπηρεσιών λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης στην εφαρμογή Μισθοδοσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Γεωργίου Όλγας, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και της Σαρμπάνη Χρυσούλας, υπαλλήλου του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Θεσπρωτίας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στο Σεμινάριο που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή Ε.Ι.Ε.Α.Δ του Προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», για την παροχή οδηγιών συμπλήρωσης δελτίου επίτευξης δεικτών στο ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), το οποίο θα διεξαχθεί από 26/03/2018 έως 28/03/2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δήμητρας Μαχαιρά υπαλλήλου του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας για την συμμετοχή της σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Βελτίωση Κοινωνικών Ικανοτήτων: Σύγχρονα Περιβάλλοντα και Αντιμετώπιση Εργασιακού Στρες» που θα διεξαχθεί από  26-03-2018 έως 28-03-2018  στα  Ιωάννινα.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018, στα πλαίσια του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης του δικηγόρου / νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή χορήγησης της υπερβάλλουσας μείωσης της υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας Σκούρα Ευτυχίας του Μιχαήλ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κέντρου Νεότητας Φιλιατών για την 25ης Μαρτίου 2018.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας, με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» του ποδοσφαιρικού τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018».
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Θεσπρωτίας, με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ», του παιδικού τουρνουά ποδοσφαίρου ηλικιών 2003-2004 και 2005-2006.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 03-02-2018, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από τις 02/02/2018 έως τις 04/02/2018, σύμφωνα με την αριθμ. 13893/55605-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας και των αριθμ. 5/277/12-02-2018 και 6/318/16-02-2018 αποφάσεων ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-02-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 23410/1163/26-02-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – δυνατοί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας από 25-02-2018.
 • Έγκριση του από 09-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σε περιοχές του πρώην Δήμου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών 3ης επαρχιακής οδού (τμήμα Ριζά -Χειμαδιό)», αναδόχου Άγγελου Ιωαν. Τσιμπίκη, μέχρι την 09-11-2018.
 • Έγκριση επανάληψης του συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμορφώσεις χώρων αθλότοπου Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, με τους ιδίους ορούς και προϋποθέσεις.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/14-03-2018 (έλεγχος και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2018.
 • Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας έως 30-06-2018 που ήταν σε ισχύ την 28-02-2018.
 • Έγκριση παράτασης ισχύος της αριθμ. 17839/547/24-02-2012 κύριας μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με την αριθμ. 208/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με την οποία ακυρώθηκε εν μέρει η αριθμ. 4/210/01-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι/24-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού (Α/Α Συστήματος: 17841), για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας» συνολικού προϋπολογισμού 107.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (οδοιπορικά μηνών Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2018).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/122/14-03-2018, Φ.301/124/14-03-2018 και Φ.301/120/14-03-2018 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 14-03-2018, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης βατότητας στο αγροτικό οδικό δίκτυο πεδιάδας Φαναρίου, β) καθαρισμού στραγγιστικής τάφρου Τ3 από Σταυροχώρι έως Μεσοπόταμο και γ) καθαρισμού στραγγιστικών τάφρων στην Αχερουσία.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του κ. Αλεξίου Τσαπάρα του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, προκειμένου να διεκπεραιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) τα Προγράμματα: ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, Ελέγχων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων,  Επισκοπήσεων καλλιεργειών, και ελέγχου ζωοτροφών για το έτος 2018.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία οδού από κατολίσθηση στο Δ.Δ. Λούτσας δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕD) και δύο (2) εκπαιδευτικών προπλασμάτων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Ενηλίκων.
 • Έγκριση ανάθεση υπηρεσιών για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού με τίτλο «Άουσβιτς: Έλληνες- Αριθμός Μελλοθανάτου», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με τον Φ.Π.Α.
 •  

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (12/03/18)

  Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-03-2018 συνεδρίασης.

   

 • Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Κόνιτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης στην περιοχή Μυρσίνης και Μεγάδεντρο Πρέβεζας», αναδόχου «Αθανάσιος Μηλιώνης Ε.Δ.Ε.», μέχρι την 25-04-2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Λούρου από Τέροβο έως Κουκλέσι», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου από Γέφυρα Καλογήρου-Πρέβεζα-Παραλιακή Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2014ΕΠ53000006, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης πρότασης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Οδός Σταύρου Νιάρχου».
 • Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 07-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες διαγράμμισης στο Επαρχιακό Οδικό δίκτυο», αναδόχου «ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.», μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου άνωθεν επαρχιακής οδού προς Παραμυθιά-αποξήλωση δέντρων (πεύκων) που δημιουργούν προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο (παροχή υπηρεσιών)», της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002, προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Απόφαση επί της από 26-02-2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», κατά της αριθμ. 4/169/01-02-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 €.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης των εργασιών του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης εργασιών για την συντήρηση του αναλυτή PM10 του ατμοσφαιρικού σταθμού της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Οι εμπορικές συμφωνίες CETA και Ν. Αφρικής για τη Φέτα».
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 30/03-01/04/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία διαφημιστικών USB STICKS με εκτυπωμένο το λογότυπο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Ιωαννίνων οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 • Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 19/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των domain names thiropedia.com, thiropedia.gr της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού 2.096.774,19 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 01-03-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση ζημιών πρανών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Έργα βελτίωσης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου Παλιομαύρας Γραμμενίτσας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης Κώστας Κων/νος ΕΔΕ, μέχρι την 30-08-2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.) από 30-11-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 8803/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/01-12-2017/ΑΔΑ:6ΒΟ57Λ9-0ΩΗ)απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Περικλή Ευσταθίου, στην Αθήνα από 14 έως 15-03-2018, προκειμένου να συμμετάσχει στην ενημέρωση ελεγκτών σε θέματα ελέγχων στον τομέα τροφίμων φυτικής προέλευσης, το οποίο διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2018, όπως διαμορφώθηκε μετά την 1η Τροποποίησή του.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Άρτας, Ντόμου Γεωργίου, για τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (και τυχόν επανέλεγχο) των οχημάτων της Π.Ε. Άρτας εντός του έτους 2018.
 • Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 192/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση τροποποίησης – κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, και επιδότηση μαθητή, για το σχολικό έτος 2017-2018.
 • Έγκριση υποκατάστασης εκμισθωτή ακινήτου και έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης για την καταβολή του μηνιαίου μισθώματος του οικήματος όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών που αφορά στις υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Γενετικός έλεγχος, DNA ταυτοποίηση και διαχείριση πληθυσμών ζωικών ειδών» στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, διενέργειας διαγωνισμών και κατάρτισης των διακηρύξεων, για την ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας, στα πλαίσια εφαρμογής του  Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους  2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
 • Έγκριση επικαιροποίησης της αριθμ. 42/2055/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) με το Αθλητικό Σωματείο «Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ» για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών όλων των ηλικιών με την επωνυμία «ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ 2018», β) με τον Αθλητικό Γυμναστικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Παραποτάμου «Α.Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ» για το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου και γ) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κέντρου Νεότητας Φιλιατών των εκδηλώσεων ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2018.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια φιλοξενίας (Διαμονή – Διατροφή) 30 ατόμων (Γυναικεία Ομάδα) για τουρνουά Ποδοσφαίρου στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το πρώτο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, που αφορούν σε δαπάνες για διοργανώσεις και συνδιοργανώσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α) Έκθεση Φωτογραφίας «ΕΥΖΩΝΕΣ» στην Ηγουμενίτσα β) Συμμέτοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα με Χορευτικό Πέρδικας γ) Συμμέτοχή της ΠΕ Θεσπρωτίας στην Εκδήλωση της Πίτας του Ηπειρώτη στην Αθήνα με Χορευτικό Γραικοχωρίου δ) Αποκριάτικες εκδηλώσεις Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλιατών ε) 8ο Αντάμωμα Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας έτους 2017.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το Πρόγραμμα σύνταξης μελετών ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM – ΣΑΥ ΦΑΥ και ACE ERP eCM – Επιμετρήσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Απόφαση επί της από 28-11-2017 ένστασης των συμπραττόντων μελετητικών Εταιρειών – μελετητών «PLAS Ι. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ – Α. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Α.Ε.  –  Δ. ΝΙΚΟΥ – Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» κατά του Πρακτικού ΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των φακέλων «Τεχνικές Προσφορές») της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων Νομού Πρέβεζας (Ιονία Διαδρομή)».
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ηλεκτροφωτισμός – σήμανση οδού Ελαίας – Νικολιτσίου στο ύψος του οικισμού Ελαίας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 26-11-2018.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού διασταυρώσεων 2ης επαρχιακής οδού Π.Ε Πρέβεζας», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 26-07-2018.
 • Έγκριση αναθεώρησης του ύψους των μισθωμάτων των λιμνοθαλασσών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία και την κάλυψη εργασιών φιλοξενίας, συντήρησης και αναβάθμισης των ιστοσελίδων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).
 • Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση- αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Δολιανά έως εθνική οδό Ιωαννίνων – Κονίτσης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙV/02-03-2018 (αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού τακτικού (ανοικτού) διεθνούς διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Λειτουργίας του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), για διάρκεια τριών (3) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού της βασικής σύμβασης και του δικαιώματος προαίρεσης € 8.488.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Γεώργιου Πηλιχού με τίτλο «Άουσβιτς: Έλληνες- Αριθμός Μελλοθανάτου».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με τον Κολυμβητικό Όμιλο Ιωαννίνων, των χειμερινών αγώνων Β. Ελλάδας τεχνικής κολύμβησης.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση με Ε.Κ.Α. ΔΩΔΩΝΗ εκδήλωσης με θέμα «Δωδωναία Συνάντηση».
 •  

   

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (01/02/18)

  Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 24-01-2018 συνεδρίασης.

   

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016,για την κατασκευή του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τέροβο της Ιόνιας οδού με την 2ηεπαρχιακή οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας», προϋπολογισμού 25.000.000,00 € με Φ.Π.Α. της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5001576 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής, Μεταφοράς και Διάθεσης) και Αντλιοστασίων Λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου (νυν Δήμος Πρέβεζας) και οικισμών Λούτσας και παράλιας Λούτσας Δήμου Πάργας, Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Έγκριση του από 24-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 718.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 30-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)Γ. Καραϊσκάκη», προϋπολογισμού € 495.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμού Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου», αναδόχου εταιρείας «ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι την 30-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά Ε.Δ.Ε., μέχρι την 30-04-2018.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στο ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2018 (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 24.800,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθήσεων (κατασκευή σαρζανέτ) και αποκατάσταση βατότητας της Ε.Ο. Βαθυπέδο- Παλαιοχώρι- Συρράκου- Μιχαλίτσι- Κτιστάδες της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 130.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/23-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Έγκριση του Πρακτικού 3/25-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών).
 • Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού 2/29-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων άρδευσης στην Τ.Κ. Φραγκάδων του Δήμου Ζαγορίου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008 και τίτλο: «Συντήρηση – αποκατάσταση αρδευτικών αντλιοστασίων και αρδευτικού δικτύου Π.Η. 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000014)».
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και κατανάλωσης νερού (νησίδες) για τις ανάγκες του οδικού δικτύου Π.Η. και υπερωριακή απασχόλησης και εξαιρέσιμων και νυχτερινών υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή δικαστικής αποζημίωσης στον δικαιούχο Αθανάσιο Μπαξεβάνο του Γεωργίου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή υπερωριών της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2018.
 • Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μίσθωση λεωφορείου για την μετακίνηση υπαλλήλων και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στη Θεσσαλονίκη στις 02-02-2018 με σκοπό την συμμετοχή τους στην έκθεση AGROTICA
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υπομέτρο 4.1. Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 • Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης Περιφερειακού Συμβουλίου, στα πλαίσια ενημέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται δημόσιας διαβούλευσης, επί της Μ.Π.Ε. που αφορά στο έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, Τ.Κ. Πολυγύρου, Δήμου Δωδώνης», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων /Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Γεν. Δ/ντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου Νικόπουλου Ιωάννη στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετάσχει στην 1η συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31-01-2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FoodExpo, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 10-12/3/2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία 30 Πολωνών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων, σε συνεργασία με τη διοργανώτρια εταιρεία της έκθεσης GRECKA PANORAMA, στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 2-7/2/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναπαραγωγή τουριστικών εντύπων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 25-01-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα, προκειμένου να παραστεί σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων οικολογικού αλφαβητισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον τουΣτΕ, για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης), κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.90497/ΦΝ393/15-12-2017 (ΦΕΚ Β’ 4459/18-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/27.11.2017(Β΄4156) “Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93) “».
 • Έγκριση των Πρακτικών 1/04-01-2018 και 2/23-01-2018 (Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο της Π.Ε. Θεσπρωτίας: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREGMED 2014-2020.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Πυρασφάλεια κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 64.300,00 € (με Φ.Π.Α.).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Σύνδεση Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας με Εθνική Οδό», προϋπολογισμού 247.800,00 € με τον Φ.Π.Α.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018, σύμφωνα με την αριθμ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018.
 • Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την ανανέωση του συμβολαίου πλήρους συντήρησης : ACE ERP eCM -Κατασκευή , ACE ERP eCM – Μελέτη/Κοστολόγηση, ACE ERP eCM – ΣΑΥ ΦΑΥ  και ACE ERP eCM – Eπιμετρήσεις  (πρόγραμμα σύνταξης μελετών) από 1/1/2018 έως 31- 12-2018 μαζί με συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση δρόμου από θέση “Ζάβατο” μέχρι θέση “Μορσί” στην ΤΚ Πιστιανών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση βατότητας και κατασκευή κατεστραμμένων τοιχίων επί του οδικού δικτύου Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 25-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της Ε.Ο. Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 23-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 19-01-2018 Πρακτικού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Μελέτη ανακαίνισης – αναδιαρρύθμισης του κτιρίου του Μουσικοφιλολογικού συλλόγου Άρτας “ΣΚΟΥΦΑΣ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 146.104,82 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Μελέτη κτηματογραφήσεων για την απαλλοτρίωση εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου “Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά – Παντοκράτορα”» προϋπολογισμό 46.996,00 €, με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/24-01-2018 της διεξαγωγής του Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας».
 • Έγκριση χορήγησης μαθητικού επιδόματος, για τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Έγκριση μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και με παροχή του αναλογούντος επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 1β της με αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α.
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (17/01/18)

  Την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 8:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-01-2018 συνεδρίασης.

 • Έγκριση του από 11-01-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας και εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω υπερχείλισης ρέματος εντός οικισμού Αβαρίτσας», προϋπολογισμού 55.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης για τους σηματοδοτούμενους κόμβους Γιαννιώτικου Σαλονιού, Συνάντησης & Φραξύλα του ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 03-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προστασία οδού και αποκατάσταση κοίτης ποταμού από Γρεβενήτι προς Λίμνες Πηγών Αώου», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», προϋπολογισμού € 57.500,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στη θέση ΄΄Δέση γέφυρας Βουλιάστας΄΄», προϋπολογισμού 36.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας οδού προς Μανωλιάσα», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 01-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού προς Πηγή Κόνιτσας», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 31-03-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή γέφυρας Σαΐτας επί του ποταμού Τύρια», αναδόχου εταιρείας «Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 20-07-2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Λούρου από την πτώση των πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες από γέφυρα Ζήτα έως Πλατανάκια».
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του Εθνικού οδικού δικτύου Άρτας-Τρικάλων Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2017 (παροχή Υπηρεσιών)».
 • Έγκριση του Πρακτικού 1ο/10-01-2018 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια ταχύπλοου σκάφους για την διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, στη λίμνη Παμβώτιδα», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 (Φ110, 125, 160) και υδραυλικών υλικών για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Μαυροβουνίου του Δήμου Μετσόβου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Α/Βάθμιας και B/Βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα για τη συμμετοχή της στην συνάντηση εργασίας την 10/01/2018, ύστερα από Πρόσκληση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ και ΕΤΠΑ και του ΤΣ, με θέμα την Δρομολόγηση της επόμενης πρόσκλησης στρατηγικών έργων στο πλαίσιο του διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»”.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση υπαλλήλων που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α) και την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 134Α), για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια συνδρομή της Περιφέρειας Ηπείρου για τη συμμετοχή της στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Ενώσεων Παραγωγών AREPO.
 • Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη Υπηρεσιών των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.
 • Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018).
 • Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάκλησης – ανατροπής πιστώσεων των αναλήψεων Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης, κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).».
 • Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώπιον του ΣτΕ, για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (παρεμβάσεων), υπέρ της ισχύος των υπ’ αριθμ. οικ. 151676/4-9-2015 και 48268/7-10-2016 αποφάσεων του ΥΠΑΠΕΝ, που προσβάλλονται με αιτήσεις ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης και αφορούν στην τροποποίηση (διαδοχική) της υπ’ αριθμ. οικ. 170753/30-9-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Έγκριση μετάβασης στην Αθήνα, στις 17-01-2018, της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης, Παναγιώτας Μητροκώστα και της υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, Καμπούρη Δέσποινας, για τη συμμετοχή σε συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, στη Βουλή των Ελλήνων και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καθαρισμού του ποταμού Βοϊδομάτη από την πτώση των πλατάνων προσβεβλημένων από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους κατά τις πρόσφατες πλημμύρες».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου», αναδόχου Παναγιώτη Κατέρου ΕΔΕ, μέχρι την 30-06-2018.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2034/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ (ανάκληση της σχετικής αριθμ. 42/2033/13-12-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/15-01-2018 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.030.722,48 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης και των όρων της σχετικής ανακοίνωσης –πρόσκλησης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 368.826,63 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς-Συβότων».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για χρωματισμούς επιφανειών & εσωτερικών θυρών σε κτήρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, που αφορούν στην πληρωμή διοδίων, ΚΤΕΟ και κάρτες ταχογράφων αυτοκινήτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2018: α) Οριστικής παραλαβής Εργασιών από Μίσθωση Μηχανημάτων μετά από έκτακτη ανάγκη Πολιτικής Προστασίας, β) Ελέγχου, επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας και γ) Παραλαβής πλυσίματος αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 30-11-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 30-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 139225/8797/01-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 42/2048/13-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02 και 04-12-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – ισχυροί άνεμοι) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 02 & 03/12/2017, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 140509/8851/04-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 43/2137/19-12-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης – αναθέσεις της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017, και έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση ανάκλησης – ανατροπής αποφάσεων ανάληψης δαπάνης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018 για οφειλές παρελθόντων ετών.
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών των γνωμοδοτικών οργάνων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών καθώς και εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Χρυσικοπούλου Σπυριδούλας, για την κάλυψη εξόδων μικροδαπανών.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 11 έως 14-01-2018 προκειμένου να παραβρεθεί σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Παπαδήμα Βασιλικής, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Παγκόσμια Τράπεζα, με θέμα «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ», που θα διεξαχθεί από 29-01 έως 02-02-2018.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόσπαση υπαλλήλου στην Π.Ε. Θεσπρωτίας Περιφέρειας Ηπείρου.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (27/12/17)

  Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-12-2017 συνεδρίασης.

   

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 19-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση οδικού ηλεκτροφωτισμού σε 2 σημεία επί της ΕΟ Άρτας-γέφυρας Καλογήρου», προϋπολογισμού 95.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 22-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», αναδόχου Ιωάννη Γ. Κορτζή, μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή γέφυρας και εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω υπερχείλισης ρέματος εντός οικισμού Αβαρίτσας», προϋπολογισμού 55.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών, τοποθέτηση και εργασίες αποκατάστασης γέφυρας Mπέλλευ Σουλίου», προϋπολογισμού 21.080,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων για το εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Έγκριση του Πρακτικού 1/21-12-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, των όρων της διακήρυξής του και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την υλοποίηση του έργου «Απομάκρυνση σταγονιδίων από τον Χ.Υ.Τ.Α. Ελληνικού 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού δαπάνης € 39.800,00, πλέον Φ.Π.Α., από ίδιους πόρους του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση του από 21-12-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με το Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας έτους 2018 τριών επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια και ανάπτυξη σε πιλοτικό στάδιο συστήματος ελέγχου των αλγών με υπερήχους στη Λίμνη Παμβώτιδα», αναδόχου εταιρείας ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευσης της ανακοίνωσης για τα «Σχέδια Βελτίωσης» (Υπομέτρο 4.1. Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙI/12-12-2017 (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 228.145,16 € πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα βελτίωσης ροής διωρύγων και τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β’ φάση)», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ/22-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ – ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας και ΒΝΣ Άρτας) για τα έτη 2018 και 2019, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 165.728,48 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Άρτας (επιστροφή ποσού από καταβληθέν παράβολο).
 • Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 40/1969/30-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και αλατιού οδικού δικτύου, για τις ανάγκες της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των υδρορροών της στέγης του Διοικητηρίου και επισκευής βλάβης του δικτύου ύδρευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση καυστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση μηχανισμών των παραθύρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη διάρρηξη και αποκατάσταση του χρηματοκιβωτίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφαλιστική κάλυψη για το έτος 2018, τριών νέων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου (04/10/17)

  Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 28-09-2017 συνεδριάσεως.

   

 • Έγκριση του Πρακτικού 3ο/27-09-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως, βάσει της αριθμ. 430/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων) του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)» Υποέργο: «Οδοφωτισμός Παράκαμψης μετά των συνδετηρίων της – ηλεκτροσηματοδότηση κόμβων» αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε.
 • Έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως, βάσει της αριθμ.176/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων) του έργου «Παράκαμψη πόλεως Ιωαννίνων (Γ΄ Φάση)» Υποέργο: «Οδοφωτισμός Παράκαμψης μετά των συνδετηρίων της – ηλεκτροσηματοδότηση κόμβων» αναδόχου ΚΑΘΕΤΟΣ Α.Ε.
 • Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Καβαλλαρίου», αναδόχου Άγγελου Τσιμπίκη, μέχρι την 30-12-2017.
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το πρόγραμμα «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου», αναδόχου Γεωργίου Μπρουντζά, μέχρι την 31-01-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», αναδόχου Γεωργίου Νανάκη, μέχρι την 30-12-2017.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 497.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Χαροκοπίου Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ180/16 Atm άρδευσης την αντικατάσταση τμήματος αγωγού μεταφοράς – διανομής του Τ.Ο.Ε.Β. Κερασώνα», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μετάταξη υπαλλήλου στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επισκευής εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Η. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του υποέργου «Ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή ‘’Γκορτσιές’’ της Τ.Κ. Βασιλικής Δ.Ε. Παμβώτιδας Δήμου Ιωαννιτών» του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση M.I.T.E. 2017, που διοργανώνεται στην Αθήνα, το διάστημα 19-22/10/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΝΟΣΤΟΣ EXPO 2017, που διοργανώνεται στη Ναύπακτο, το διάστημα 13-16/10/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία ρωσικού τηλεοπτικού συνεργείου το χρονικό διάστημα 9-19/10/2017, για την πραγματοποίηση γυρισμάτων εκπομπής που θα αφορά στον τουρισμό, με έμφαση στη γαστρονομία.
 • Έγκριση κατανομής πιστώσεων σε βάρος του γενικού κονδυλίου «Για εξόφληση οφειλών παλαιοτέρων ετών» του Προγράμματος έργων χρηματοδοτούμενων από έσοδα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ Ιωαννίνων έτους 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Χριστοδούλου Κων/νου, στην Αθήνα από 8 έως 12-10-2017, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων Ηγουμενίδου Βασιλικής, στο Ηράκλειο, για τη 2η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης AREPO στις 4-5-6 Οκτωβρίου 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Ντόντορου Αικατερίνης, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη στις 5-6 Οκτωβρίου 2017 για να συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια στο σεμινάριο προσωπικού μεταφορέων και κέντρων συγκέντρωσης που διοργανώνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.
 • Έγκριση της μετάβασης του κ. Σταύρου Παργανά, Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, και της κ. Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίων, στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από 18 έως 20-10-2017, για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (General Assembly) του Συνδέσμου «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης» (Conference of Peripheral Maritime Regions- CPMR) της οποίας η Περιφέρεια Ηπείρου είναι μέλος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων για  την  αποκατάσταση  βατότητας στην επαρχιακή οδό Χαροκοπίου – Πετροβουνίου.
 • Έγκριση ανάθεσης και δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφέας – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.) από 17-05-2017 από έντονα φαινόμενα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2692 / 17 – 05 – 2017 / Φ.300.09.ΜΙΜΟ / ΑΔΑ:6Ω6Π7Λ9 – ΩΓΕ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας.
 • Απόφαση για τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 85/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού.
 • Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση ψυκτικού μηχανήματος παγοποιείου ιχθυοτροφείου Λογαρού», από το λογαριασμό 5% Βελτιωτικά Έργα Δημόσιου Ιχθυοτροφείου Λογαρού.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας Σαπλαούρα Κων/νου και Τσώλη Δημητρίου στα Ιωάννινα, από 9/10 έως και 10/10/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από τον ΕΦΕΤ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC – αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 26-07-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) καθαρισμό και άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρβουνάρι – Μορφάτι – Τζάρα των Δήμων Σουλίου και Ηγουμενίτσας β) καθαρισμό αποστραγγιστικών φρεατίων και φρεατίων υδροληψίας στο επαρχιακό δίκτυο Ασπροκκλησίου – Σαγιάδας γ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Φιλιατών – Σμέρτο – Ασπροκκλήσι δ) καθαρισμούς – άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Καρτέρι – Πέρδικα – Αγιά ε) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμων Ηγουμενίτσας και Σουλίου (Μαζαρακιά – Μεσοβούνι – Γαρδίκι) και βοηθητικού δικτύου (Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος) και στ) Συντήρηση πρασίνου με μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό επαρχιακού δικτύου Δήμου Φιλιατών (Σίδερη – Αετός – Παλαιοκκλήσι – Νεράιδα και Φιλιάτες – Τζούμα – Λεπτοκαρυά), σύμφωνα με την αριθμ. 75552/4606/25-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 23/1159/31-07-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Απόφαση για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά της αριθμ. 12/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, και κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών – λάκκων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017 ΕΠ53000002, και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάθεσης για την τεχνική υποστήριξη του Αρχιτεκτονικού και Στατικού προγράμματος “Master” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου και Εκρίζωσης ασθενειών του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2017 από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Παπαδήμα Βασιλικής και Αυγέρη Ιωάννη, στην Αθήνα, για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ: «Επίσημοι Έλεγχοι σε Εγκαταστάσεις Τροφίμων», που θα πραγματοποιηθεί από 30/10 έως 03/11/2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την δικαστική Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την από 7-3-2012 (αριθμ. καταθ. Ε 830/2017) αίτηση ακύρωσης των: Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων και Μιλτιάδη Μπούκα, κατά της αριθμ. 3960/1205/2012 απόφασης της Γ.Γ. Αποκ/νσης Διοικ/σης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και των αριθμ. 74636/4835 & 74628/4834/9-11-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας έτοιμου μπετόν για τη συντήρηση της επαρχιακής οδού Αμπελοχώρι -Πράμαντα της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 16-08-2017, για εργασίες υλοποίησης προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών με την κατασκευή και  διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών  στις περιοχές Ελατοχώρι και Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου δεδομένου ότι η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας ιδιαίτερα τη τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, σύμφωνα με την αριθμ. 84413/5249/17-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 25/1260/17-08-2017 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην περιοχή του ποταμού Καλαμά από Μενίνα έως Βρυσέλλα προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων λόγω πτώσης των πλατάνων στο ποταμό Καλαμά».
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην περιοχή Καλπακιώτικο-Ελαία Φιλιατών προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων λόγω πτώσης των πλατάνων στο ποταμό Καλαμά».
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με την Ολυμπιακή Ακαδημία Ηγουμενίτσας, αγώνα τριάθλου με την ονομασία 2ο il porto triathlon, θα πραγματοποιηθεί στις 8-10-2017 στην Ηγουμενίτσα.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23966 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.