Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 1ου /2018 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 • Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες με σκοπό την ανάδειξη της ΠΟΠ γαστρονομίας της Ελλάδας, έπειτα από την πρόσκληση του κου Στέλιου Κούλογλου.
 • Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών του Δήμου Πάργας σύμφωνα με την αριθμ. 41/2018 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Πάργας στο ποσό των 5 € ημερησίως όπως ισχύει.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Διάνοιξη – κατασκευή οδού στο Δ.Δ. Καμαρίνας», προϋπολογισμού 21.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή κτιρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή –συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πρέβεζας, για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού 111.600,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας, για την υλοποίηση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 190.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πάργας, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 14.844,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου, για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών για την σύνταξη Κανονισμού Περιβαλλοντικής διαχείρισης του Βιολογικού στο έργο ”Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Ανω Καλαμά”», προϋπολογισμού 17.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Λάμαρης, για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα 250 KW/1450RPM και ομαλού εκκινητή 250KW αντλιοστασίου άρδευσης ΑΡΙ Υψηλής ζώνης του ΤΟΕΒ Λάμαρη», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Αχέροντα, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση πίνακα Μέσης Τάσης αντλιοστασίου άρδευσης Βαλανιδορράχης του ΤΟΕΒ Αχέροντα», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας και του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου, για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση λειτουργικότητας αρδευτικής διώρυγας ΒΔ21- Κεντρικό Κιρκιζάτων του ΤΟΕΒ Ζώνης Αράχθου », προϋπολογισμού 110.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Π.Ε.Α.Κ.Ι., για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια ασφάλτου για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου στο ΕΑΝΚΙ», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Π.Ε.Α.Κ.Ι., για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στεγάστρου στο Εθνικό Στάδιο “ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”», προϋπολογισμού 24.800,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Αθλητικού Ομίλου Μπούντο (BUDO), για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την λειτουργία των σκοπευτηρίων του Αθλητικού Ομίλου Μπούντο (BUDO)», προϋπολογισμού 29.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αλεποχώρι Μπότσαρη», προϋπολογισμού 37.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών για το έργο «Εργασίες συντήρησης και πιστοποίησης στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 88.500,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους,  για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 6) « Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 12.000 πτηνών πάχυνσης ινδιάνοι (αλλαγή του εκτρεφόμενου είδους από 20.000 πτηνά πάχυνσης σε 12.000 ινδιάνους), εγκατεστημένη στην Τ.Κ. Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι οι Κατσικογιάννης Βασίλειος & Κατσικογιάννη Σταυρούλα..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 πτηνών , η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ» της Τ.Κ. Ρωμιάς, του Δ. Ζηρού/ Π.Ε. Πρέβεζας (υπαγωγή στην οδηγία IED)».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η Σωτηρία Σάλλα. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α2,  ομάδα 12η, α/α 3 ): «Κέντρο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής , με κωδικό «ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ Β 3006192», στη θέση «Τούρλα», Τ. Κ. Κορφοβουνίου, του Δήμου Αρταίων , Π.Ε. Άρτας, περιφέρειας Ηπείρου.».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» .(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 6η, α/α 2) «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, λόγω αύξησης δυναμικότητας από 211 σε 340 κλίνες , αλλαγή από 4* σε 5*, με υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν. 4178/13, σε γήπεδο επιφάνειας 39.814,85 τ.μ. , στη θέση «Καραβοστάσι», της Δημοτικής Κοινότητας και Ενότητας Πέρδικας του Δ. Ηγουμενίτσας Π. Ε. Θεσπρωτίας».. Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία «MARBELLA A.E.».εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του: «Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕL09)» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23926 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη συνεδρίασης Επιτροπής Περιβάλλοντος (Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017)

  Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.  συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

   

  Επικύρωση αποφάσεων 5ου /2017 Πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Δρυινουπόλεως,
  • Πωγωνιανής & Κονίτσης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή χαγιατιού Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας» προϋπολογισμού 23.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γορίτσας» προϋπολογισμού 92.552,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάϊστας Ζαγορίου» προϋπολογισμού 15.500,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Άρτας με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Σωστικές εργασίες των τοιχογραφιών στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κομμένου Αρτας(παροχή υπηρεσιών)» προϋπολογισμού 10.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, και του Δήμου Σουλίου για την υλοποίηση του έργου: «Γεωλογική αναγνώριση δύο γεωλογικών γεωτρήσεων στο Τ..Δ. Καλλιθέας του Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας και της ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ» προϋπολογισμού 25.000,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό ενός (1) εκπροσώπου από την Περιφέρεια Ηπείρου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Κόνιτσας για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης πολυαιθυλενίου για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων Λαγκάδας Κόνιτσας» προϋπολογισμού 17.238,48 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών και σωλήνων πολυαιθυλενίου PE για την αντικατάσταση εξωτερικού και τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης δήμου Μετσόβου» προϋπολογισμού 22.320,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια υλικών μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Μπόϊδα Μαυρής» προϋπολογισμού 19.344,00 € (με ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) εκπροσώπων από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

   

  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Εεπί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα10η ,α/α 1): «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 0,491 MW , στο ρέμα «Σαλτσίρεμα», στην Τ.Κ. Αγνάντων, του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Π.Ε. Άρτας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: « ΥΔΡΟΒΑΡΥΤΙΚΗ Ο.Ε.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η): «Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την ανέγερση και λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 38.000 πτηνών πάχυνσης (αύξηση της δυναμικότητας από 10.590 πτηνά πάχυνσης σε 38.000 πτηνά , ήτοι 152 Ι.Ζ.), η οποία λειτουργεί στο αγροτεμάχιο αρ. 461 , διανομής αγροκτήματος Κάτω Λαψίστας του Δ. Ζίτσας , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο κ.Νικόλαος Παπανικολάου».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006040”, του Δ. Πωγωνίου , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α1): «Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής, στη θέση «ΛΙΓΓΙΑΔΕΣ» , του Δήμου Ιωαννιτών , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η, α/α 3 ): «Αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός του κέντρου εκπομπής, στη θέση με κωδική ονομασία «ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», και κωδικό αριθμό θέσης “3006039”, του Δ. Δωδώνης , Π.Ε. Ιωαννίνων».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας η εταιρεία: «DIGEA- ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ (υποκατηγορία Α2 ) του έργου: « Υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, στη θέση «Σκαφιδάκι», Όρμου Πωγωνίτσας, Αμβρακικού κόλπου, Δήμου Πρέβεζας, Π. Ε. Πρέβεζας».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (Υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η) :«Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 30.000 πτηνών πάχυνσης , εγκατεστημένη και λειτουργούσα στην Τ.Κ. Αμπελιάς του Δήμου Ιωαννιτών».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Σπυρίδωνας Μπούκας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μ.Π.Ε. και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 1η ): « Συντήρηση- βελτίωση οδού Μεσόπυργος-Αυλάκι- όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας.».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Άρτας.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
  • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου τροποποίησης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2, ομάδα 7η, α/α 1 ): «Λειτουργία πτηνοτροφικής μονάδας ωοτόκων ορνίθων, δυναμικότητας 14.250 ορνίθων (ήτοι πατρογονικά 95 ΙΖ). Η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση «Κούφαλος»,της Τ.Κ. Διχομοιρίου, του Δ. Καραϊσκάκη του Δ. Καραϊσκάκη / Π.Ε. Αρτας .Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – ΣΙΩΖΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).


  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23926 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.