Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 13/12 για το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Σας καλούμε σε Ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 13/12/2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

<< Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 και Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), Δήμου Πρέβεζας>>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 13/12/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση σχετικά με τις πλημμύρες σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας.

2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2018.

3. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2018.

4. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ }.

5. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στον Δήμο Πρέβεζας}, αναδόχου Ηλία Κατσιμπόκη ΕΔΕ προϋπολογισμού 30,000.00.

6. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: {Δημιουργία χώρου άσκησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην τοπική κοινότητα Βράχου-Λυγιας}, αναδόχου Βασιλείου Γκαρτζωνη και Σια προϋπολογισμού 159913,91.€.

7. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (3η πιστοποίηση).

8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Οκτωβρίου.

9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Νοεμβρίου.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Oκτώβριο.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Νοέμβριο. 12. Έγκριση πρωτόκολλου μερικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Και Επισκευή Μηχανημάτων Συνεργείου Πρασίνου».

13. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

14. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

15. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών: « Παρακολούθηση – συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών εγκαταστάσεων».

17. Έγκριση προμήθειας τηλεφωνικού κέντρου.

18. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση της Πράξης: «Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5004228 και προϋπολογισμό 23.215,28 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 – 2020.

19. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ν. Σφηνωτού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

20. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ν. Σφηνωτού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

21. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΓΡΙΕΛΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Κοτσανόπουλου (Άνω), Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

22. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ» Τ.Κ. Ν.Σφηνωτού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

23. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

24. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ», Τ.Κ. Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.

25. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κα. Κουρεμένου).

26. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

27. Υποβολή πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας προκειμένου να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» Έτη 2017-2018 και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1. Σύνθετες αστικές αναπλάσεις 1.1 Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ).

28. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” .

29. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019» με υποέργο: «Eπισκευή κτηρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας» προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 8.000,00 ΕΥΡΩ.

30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) του έργου : ”Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ ”.

31. Έγκριση αποδοχής 3ης Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 5374/22-7- 2016 Απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 που αφορά το ενταγμένο στο τοπικό πρόγραμμα LEADER της ΕΤΑΝΑΜ έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ».

32. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2017.

33. Έγκριση διαγραφής ποσών λογαριασμών (τελών ύδρευσης ).

34. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

35. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου , για υπηρεσία εκτός έδρας.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23926 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.